Osiguranje od odgovornosti poslodavca

Osiguranje od odgovornosti poslodavca

Osiguranje od odgovornosti poslodavca – Poslodavac je gotovo uvek odgovoran za štetu koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom prema opštim načelima o odgovornosti za štetu i to bilo po principu subjektivne ili objektivne odgovornosti za štetu.

Ako zaposleni pretrpi povredu na radu ili materijalnu štetu u vezi sa radom, poslodavac je dužan da mu naknadi štetu. Na to ga osim opštih načela obavezuju Zakon o radu i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji dodatno obavezuje poslodavca da je dužan sve zaposlene osigurati od posledica povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete.

Da bi zaposleni imao pravo na naknadu štete zbog povrede na radu, nastala šteta mora biti u uzročnoj vezi sa procesom rada kod poslodavca.

Bez obzira što ste prethodno sve učiniti da posao i delatnost kojom se bavite vršite u svemu pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, propisima, pravilima struke i nauke, ipak nezgode i štetni događaji  se nepredviđeno i iznenada dešavaju. Ni jedana delatnost nije savršeno uređena, a propusti i greške su uvek mogući.

Odštetni zahtevi podneti protiv poslodavca ili preduzeća mogu biti strahovito visoki. Naročito kada su u pitanju nematerijalne štete koje nisu limitirane opipljivim vrednostima. Isplata naknada štete izvesno vam može naneti velike finansijske gubitke. Takođe može narušiti vaš ugled i reputacioni rizik ako se prema zahtevima za naknadu štete ne budete odnosili profesionalno i odgovorno.

Zbog osnovanih, ali i neosnovanih zahteva za naknadu štete, sigurno ćete utrošiti značajna finansijska sredstva, svoje poslovno i slobodno vreme i energiju.

Kome je namenjena ova vrsta osiguranja ?

Osiguranje od odgovornosti poslodavca je pre svega namenjeno svim pravnim licima koja imaju zakonsku obavezu da ugovore osiguranje od svoje odgovornosti za naknadu štete nastale zbog smrti, povreda tela ili zdravlja zaposlenih odnosno oštećenja ili uništenja njihovih stvari prilikom rada kod poslodavca, kako iz registrovane delatnosti tako i iz posedovanja stvari ili iz pravnog osnova kao izvora opasnosti .

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Sam pojam odgovornosti je veoma širok, a štete koje mogu nastupiti i koje se mogu pripisati odgovornosti poslodavca su brojne. Obim opasnosti zavis od delatnosti, ali i od nekih drugih parametara.

Zaključivanjem ugovora o osiguranju od odgovornosti poslodavca dobija se pravna i finansijska zaštita u postupku rešavanja zahteva za naknadu štete zaposlenih, kako od posledica osnovanih, tako i od posledica neosnovanih odštetnih zahteva.

Sve što je potrebno jeste da se  iz ovog teksta informišete o osnovama ovog osiguranja. Bez kojeg se u uređenim zemljama ne započinje ozbiljan “biznis”, a koje je nezaobilazno u gotovo svim segmentima poslovnih aktivnosti.

Za konkretna rešenja shodno specifičnostima delatnosti kojom se bavite, obratite nam se radi dogovora i izbora  najadekvatnijih  proizvoda osiguranja od odgovornosti radi zaštite vaših imovinskih i pravnih interesa.

Osiguranje od odgovornosti poslodavca – Šta se osigurava?

Osiguranjem od odgovornosti poslodavaca osigurava se zakonska građanska odgovornost vas kao osiguranika za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari zaposlenih u vašem preduzeću, u vezi sa radom.

Ko se može smatrati zaposlenim? 

Pod zaposlenim se podrazumevaju lica koja su u radnom odnosu kod poslodavca. Takođe i lica koja su profesionalno angažovana od strane poslodavca po osnovu ugovora o delu, ugovora o dopunskom radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i slično, sve dok ne steknu svojstvo osiguranika po osnovu radnog odnosa ili na drugi način.

Osiguranje od odgovornosti poslodavca – Koji su rizici pokriveni?

Pokrivena je odgovornost za štete koje nastanu iz vaših poslova i aktivnosti i/ili iz posedovanja stvari i/ili iz pravnog odnosa i/ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti. U to spada npr. odgovornost iz korišćenja, posedovanja, zakupa ili plodouživanja zemljišta, zgrada i prostorija koje se koriste za obavljanje delatnosti, odgovornost iz korišćenja objekata koji služe vašim radnicima i sl.

Ako se posebno ugovori, može biti pokrivena i odgovornost za štetu nastalu zbog krađe stvari i za čisto finansijsku štetu.

Osiguranje od odgovornosti poslodavca

Koja je razlika između osiguranja od opšte odgovornosti i osiguranja od odgovornosti poslodavca?

Osiguranje opšte odgovornosti i osiguranje od odgovornosti poslodavca su slične vrste osiguranja, ali daju različitu zaštitu i pokriće od zahteva za naknadu štete trećih lica , odnosno zaposlenih.

Osiguranjem od opšte odgovornosti štiti se vlasnik preduzeća – poslodavca od zahteva za naknadu štete trećih lica (kupaca, klijenata), ali ne i od zaposlenih.

Osiguranjem poslodavca od odgovornosti štiti se poslodavac od zahteva ili tužbi za naknadu štete isključivo od zaposlenih u preduzeću.

Zbog toga je potrebno istovremeno imati zaključeno osiguranje od opšte odgovornosti i osiguranje od odgovornosti poslodavca za štetu koju pretrpe zaposleni u vezi sa radom kod poslodavca .

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje od odgovornosti poslodavca se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja gornju granicu za naknadu štete po jednom štetnom događaju. Suma osiguranja je jedinstvena za štete na licima i stvarima ukoliko se drugačije ne ugovori. Osim sume osiguranja po svakom štetnom događaju, moguća je agregatna suma osiguranja koja predstavlja ukupnu obavezu osiguravača za ceo period osiguranja.

Izbor sume osiguranja i pokrića je vrlo značajan i treba predstavljati gornju granicu do koje mogu ići zahtevi za naknadu štete.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od izbora (visine) limita pokrića. Tačnije sume osiguranja po štetnom događaju ili agregatne, od izvora opasnosti, klase opasnosti, ukupnog prihoda i drugih posebnih ugovaranja.

Osiguranje od odgovornosti poslodavca – Šta se sve obezbeđuje ovim osiguranjem, tj. koje su naše obaveze?

Ukoliko se protiv vas podnese zahtev za naknadu štete od strane zaposlenog u mirnom ili sudskom postupku, naša je obaveza da zajedno sa vama:

  • pripremimo odbranu od neosnovanih i preteranih zahteva za naknadu štete,
  • udovoljimo osnovanim zahtevima za naknadu štete,
  • predložimo sporazum o naknadi štete između poslodavca i zaposlenog kao najbolje rešenje,
  • asistiramo i pružimo pravnu pomoć u slučaju sudskog postupka ukoliko zaposleni i poslodavac ne mogu da postignu dogovor,  a zaposleni ( ili članovi porodice zaposlenog) svoja prava žele isključivo ostvariti u sudskom postupku.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

U zavisnosti od obima opasnosti, načina plaćanja premije, od dužine trajanja ugovora o osiguranju, kao i u zavisnosti od toga da li ste u proteklom periodu od par godina imali šteta po osnovu odgovornosti, moguće je ostvariti određene bonuse i popuste na premiju osiguranja.

Osiguranje od odgovornosti poslodavca – Dodatna pitanja?

Eurosolutions doo je inovativno društvo za posredovanje u osiguranju – ‘broker’ za poslove osiguranja, savetnik ili konsultant za osiguranje imovine i lica koji razume potrebe i delatnost klijenta, pomaže im u upravljanju rizicima te posreduje pri sklapanju ugovora i rešavanju šteta.

Ukoliko želite da saznate još nešto o osiguranju od odgovornosti poslodavaca i ukoliko imate neki specifičan zahtev, obratite se timu naših specijalista za ovu vrstu osiguranja na adresu :

Eurosolutions doo,

Beograd,

Karađorđev trg 34c,

Telefon +381 11 347 17 08,

E-mail : office@eurosolutions.rs

Eurosolution d.o.o. Beograd je prepoznatljivo ime na tržištu osiguranja u Republici Srbiji  i inostranstvu.

Naša osnovna i jedina delatnost je posredovanje u osiguranju , savetovanje i pomoć pri proceni rizika, prijavi, proceni i obradi šteta .