Osiguranje finansijskih ustanova

Osiguranje finansijskih ustanova

Osiguranje finansijskih ustanova je kompleksna oblast rešenja u osiguranju istovremeno neophodna za uspešno poslovanje i obavljanje delatnosti. Možda i više nego ikada, svedoci smo složenosti finansijskih institucija i rizika kojima su te ustanove izložene. Bilo da je u pitanju banka, osiguravajuća kuća, brokerska kuća, berza, fond rizičnog, privatnog ili venture kapitala, postoje brojni zajednički i specifični rizici, kao što su:

Tužbe protiv direktora i rukovodilaca
Nepoštenje ili lična korist zaposlenih
Prevare treće strane ili sajber kriminal
Zloupotreba kreditne kartice
Nezadovoljstvo kupaca
Tužbe zaposlenih
Problemi sa naplatom potraživanja

i drugi rizici.

Osiguranje finansijskih ustanova obuhvata širok spektar učesnika na tržištu, koje štiti u odnosima sa klijentima, regulatorima i investitorima. U smislu bazičnog poslovanja i procesa, u bankarskom sektoru osiguranje protiv rizika vezanih za finansijske transakcije i podatke klijenata je posebno značajno. Delom je to iz razloga pooštravanja regulative koja se tiče ličnih podataka. Mnogo značajnije, sa razvojem IT rešenja i digitalizacijom u bankarstvu, domen ličnih podataka nosi značajne rizike za sigurnost transakcija i klijenata.

Za zaposlene u bankama, na različitim nivoima rada i upravljanja, osiguranje od profesionalne odgovornosti je ključno jer su izloženi mogućim greškama u pružanju finansijskih usluga, čije posledice mogu biti značajne u reputacionom i finansijskom smislu.

Za menadžment u bankarskom sektoru, osiguranje upravljačkih i direktorskih odgovornosti (D&O osiguranje) je takođe od značaja kako bi se zaštitili od potencijalnih tužbi za naknadu štete od klijenata, vlasnika ili regulatornih tela.

Za klijente banaka, osiguranje od pronevere i krađe, kao i osiguranje od sajber napada kojima mogu biti ugroženi podaci ili finansije klijenata, su neophodni kako bi se banke zaštitile od finansijskih gubitaka i očuvale reputaciju.

U segmentu lizing kompanija, rizici su slični kao i u segmentu banaka, s tim što postoji i potreba za osiguranjem protiv rizika vezanih za gubitak vrednosti imovine i neizmirenje obaveza klijenata. 

U segmentu fondova kapitala, ključno je osiguranje protiv rizika povezanih sa upravljanjem investicionim portfolijima i tržišnim oscilacijama. Za zaposlene i menadžment, osiguranje od profesionalne odgovornosti je važno jer donose odluke o investicijama koje mogu uticati na povraćaj investitora i narušiti njihovu finansijsku poziciju, a postoje i rizici potencijalnih tužbi investitora ili regulatornih tela. Sa druge strane, investitorima je bitno osiguranje od gubitka vrednosti investicija, kao i osiguranje od finansijskih gubitaka usled tržišnih promena.

U svim ovim sektorima, osiguranje igra ključnu ulogu u zaštiti od finansijskih rizika, pružajući podršku zaposlenima, menadžmentu i samim preduzećima. Osim finansijske zaštite, osiguranje doprinosi i očuvanju ugleda i poverenja klijenata i investitora. Osim navedenih, posebni aspekti osiguranja mogu varirati u skladu sa specifičnostima i izazovima svakog sektora.

Ovako kompleksna konjunktura mogućih rizika uslovljava da ne postoji jedan proizvod, pa čak ni grupa proizvoda koji bi bili opšte rešenje za osiguranje finansijskih ustanova. Upravo u takvoj situaciji metodologija EuroSolutions, koja podrazumeva detaljnu analizu i kreiranje rešenja prema potrebama klijenta, dolazi do izražaja. Optimalan način da se na identifikovane rizike, sa kojima se suočavaju finansijske ustanove, odgovori kombinacijom više vrsta osiguranja i polisa, poput:

Potreban Vam je savet ili predlog za osiguranje finansijskih ustanova?

Mi smo tu da Vas detaljno upoznamo sa razlikama u programima osiguravajućih kuća koje nude proizvode potrebne za finansijske ustanove i da razjasnimo elemente pokrića svake od pojedinačnih polisa koje možemo iskoristiti kao deo ukupnog rešenja. Bilo da ste banka, fond, lizing kompanija ili drugi oblik finansijske institucije,  analiziraćemo sve potrebe i sve elemente pokrića za vašu instituciju i zaposlene i kreirati jedinstveno rešenje koje pruža optimalnu zaštitu od rizika kojima ste izloženi.