Osiguranje naplate potraživanja

Osiguranje naplate potraživanja

EuroSolutions omogućava osiguranje naplate potraživanja, odnosno Kreditno osiguranje (trade credit insurance) pod jedinstvenim uslovima na regionalnom tržištu.

Osiguranje naplate potraživanja, koje EuroSolutions omogućava, Vas osigurava od rizika kašnjenja ili nenaplativosti potraživanja od domaćih i inostranih kupaca.

Kompanije po pravilu osiguravaju svoju imovinu, zaposlene, menadžment, opremu, intelektualnu svojinu i delatnost preduzeća. Sa druge strane, udeo potraživanja od kupaca u strukturi bilansa stanja varira zavisno od delatnosti, ali svakako čini jednu od najvećih pojedinačnih pozicija. Samim tim potraživanja predstavljaju i jedan od glavnih generatora rizika, a ipak najčešće ostaju nezaštićena. 

Insolventnost je češći rizik od požara, krađe ili drugog većeg gubitka. Pored toga, usled nestabilnih tržišnih uslova, kašnjenja u plaćanju i drugih rizika treće strane, otežana naplata potraživanja ima za posledicu nelikvidnost dobavljača i povezane probleme u poslovanju sa negativnim uticajem na buduće prihode, pa i samu supstancu poslovanja.

Osiguranje potraživanja Vas oslobađa upravo tih posledica.

Koje rizike pokriva osiguranje potraživanja?

Onda kada je na disciplinu u naplati kupaca nemoguće uticati, osiguranje naplate potraživanja je odlično rešenje. Osiguranje naplate potraživanja Vas oslobađa rizika u slučajevima:

Kupac kasni sa plaćanjem

Osiguranje naplate potraživanja se aktivira kada kupac kasni sa plaćanjem. Prodavcu se isplaćuje ugovorena vrednost, a osiguranje preuzima dalju naplatu fakture u kašnjenju.

Insolventnost kupca

U slučaju da je kupac ima problema sa likvidnošču i nije u stanju da realizuje plaćanja po izdatim fakturama, aktivira se osiguranje naplate potraživanja i isplaćuje se osiguraniku / prodavcu.

Stečaj kupca

Kao i u slučaju kašnjenja ili insolventnosti kupca, osigurana potraživanja se isplaćuju prodavcu od strane osiguravača, tako da prodavac - osiguranik ne trpi posledice stečaja kupca.

Politički rizici

Polise mogu sadržati pokriće za štete nastale kao posledica političkih događaja (ratovi, revolucije) i ekonomskih poteškoća države kupca, blokade transfera, embarga, konfiskacije i sl.

 • Kupac kasni sa plaćanjem

  Osiguranje naplate potraživanja se aktivira kada kupac kasni sa plaćanjem. Prodavcu se isplaćuje ugovorena vrednost, a osiguranje preuzima dalju naplatu fakture u kašnjenju.

 • Insolventnost kupca

  U slučaju da je kupac ima problema sa likvidnošču i nije u stanju da realizuje plaćanja po izdatim fakturama, aktivira se osiguranje naplate potraživanja i isplaćuje se osiguraniku / prodavcu.

 • Stečaj kupca

  Kao i u slučaju kašnjenja ili insolventnosti kupca, osigurana potraživanja se isplaćuju prodavcu od strane osiguravača, tako da prodavac - osiguranik ne trpi posledice stečaja kupca.

 • Politički rizici

  Polise mogu sadržati pokriće za štete nastale kao posledica političkih događaja (ratovi, revolucije) i ekonomskih poteškoća države kupca, blokade transfera, embarga, konfiskacije i sl.

Kome je namenjeno osiguranje naplate potraživanja?

Osiguranje naplate potraživanja je osmišljeno tako da vam obezbedi sigurnost i izvesnost u naplati. Najpre ga preporučujemo klijentima koji posluju sa stranim tržištem, premda je ono namenjeno svim trgovinskim preduzećima, kao i kompanijama u sektoru proizvodnih usluga i proizvodnji.

Koristi za kupca i prodavca su u slučaju odlučivanja za kreditno osiguranje višestruke. Kupac dobija mogućnost odloženog plaćanja i unapređen cash flow, dok prodavac stiče međunarodnu konkurentnost, mogućnost da se polisa koristi kao kolateral i cena osiguranja ukalkuliše u cenu proizvoda.

Zašto EuroSolutions?

Eurosolutions d.o.o. je partner sa organizacijom ICBA (International Credit Brokers Alliance), što nam omogućava direktan pristup globalnom tržištu osiguranja i glavnim osiguravačima u ovoj oblasti, kao što su:       

Ne obraćamo se lokalnim osiguravajućim kućama već koristimo isključivo direktne veze sa globalnim osiguravačima u oblasti kreditnog osiguranja i njihovim centralama.

Obezbeđujemo bolje uslove za naše klijente.  Ostvarujemo povoljnije premijske stope kao i procenat ispunjenosti zahtevnih kreditnih limita za kupce naših klijenata.

Ključne koristi od kreditnog osiguranja koje obezbeđuje Eurosolutions d.o.o./ICBA

Povećanje prodaje
Osigurana naplata potraživanja je podsticaj za agilniju prodaju.
Veći osigurani portfolio
Udeo osiguranog portfolija koji omogućavamo preko ICBA je veći od standardne ponude
Veći kreditni limit
Istovremena saradnja sa više globalnih osiguravača omogućava više limite pokrića
Informisanost za kvalitetne odluke
Dobra obaveštenost, kroz analizu partnera i tržišta, kao uslov za ispravne odluke
Kvalitet odnosa sa lokalnim osiguravačima
Poboljšani uslovi saradnje sa lokalnim osiguravačima, kao posledica stručnosti i globalne povezanosti

Osigurajte svoja potraživanja u 5 koraka

Potrebno Vam je osiguranje naplate potraživanja?

Ukoliko želite da podneste zahtev za ponudu, preuzmite aplikacionu formu, popunite je i pošaljite na tradecredit@eurosolutions.rs

Uz aplikacionu formu potrebno je da pošaljete i potpisano i pečatirano ovlašćenje na memorandumu firme.