Osiguranje od odgovornosti IT kompanija i sajber osiguranje

Sajber osiguranje i Tech PI

Sajber osiguranje i Tech PI (Osiguranje od odgovornosti IT kompanija) su proizvodi koji ciljaju da smanje rizike koje sa sobom donosi ubrzana digitalizacija poslovanja.

Digitalizacija poslovanja koja se oslanja na IT industriju i online kanale poslovanja je nezaobilazan faktor konkurentnosti u praktično svim sektorima i delatnostima. Paralelno sa tim, rađaju se i identifikuju i novi rizici digitalizacije. Rešenje za minimiziranje tih rizika je i sajber osiguranje. Sajber rizici mogu ozbiljno i trajno ugroziti poslovanje bilo koje kompanije i zato se sajber osiguranje ne odnosi samo na IT kompanije, već na sve one koje u svom poslovanju koriste ili se oslanjaju na softver, internet i/ili cloud tehnologije.

Potencijalni rizici digitalizacije i onlajn poslovanja su veoma raznovrsni. U skladu sa tim, postoji nekoliko različtih vrsta sajber osiguranja:

Šta pokrivaju Sajber osiguranje i Osiguranje od odgovornosti IT kompanija

Rizici koji su pokriveni ovim široko postavljenim pojmovima obuhvataju bilo koji oblik krađe ili povrede podataka bilo koje strane u poslovnom odnosu, poslovnih tajni, ličnih i osetljivih podataka, kao što su podaci o platnim karticama, privatne i zdravstvene informacije. Takođe, obuhvataju i krađu uređaja koji mogu da sadrže poverljive informacije, prenošenje kompjuterskih virusa, odnosno zlonamernog softvera trećem licu, neadekvatnu zaštitu od hakerskih napada, kao i povrede intelektualne svojine.

Osiguranje od sajber rizika je dizajnirano tako da omogući podršku, odnosno zaštitu u slučaju krađe ili povrede podataka, kako kod kompromitovanja informacija kompanije tako i u slučaju nanošenja iste štete trećem licu. Zato se, kao dve vrste osiguranja u ovoj oblasti, prema tome koja strana u poslovnom odnosu trpi rizik i potencijalnu štetu, izdvajaju Osiguranje od sajber odgovornosti za direktne štete i Osiguranje od sajber odgovornosti prema trećem licu.

Osiguranje od sajber odgovornosti za direktne štete

Osiguranje od sajber odgovornosti za direktne štete

Osiguranje od sajber odgovornosti za direktne štete pruža zaštitu od finansijskih gubitaka koji mogu nastati kao posledica sajber napada, curenja podataka i drugih incidenata koji izazivaju direktnu štetu, uključujući gubitak ili uništenje podataka, prekid poslovanja, obnovu sistema i uklanjanje zlonamernog softvera i drugih štetnih elemenata. Pored toga, osiguranje od sajber odgovornosti za direktne štete pokriva i troškove obaveštavanja korisnika čiji su lični ili osetljivi podaci zahvaćeni sajber incidentima.

U slučaju curenja ličnih podataka ili osetljivih informacija, osiguranje može pokriti troškove obaveštavanja zahvaćenih korisnika ili klijenata, kao i organizovanje komunikacijske kampanje sa ciljem minimiziranja  posledica štetnog događaja i održanja reputacije kompanije. Pored toga, osiguranje može pokriti i kreditni monitoring za klijente koji trpe posledice štetnog događaja.

EuroSolutions Osiguranje od sajber odgovornosti prema trećem licu

Osiguranje od sajber odgovornosti prema trećem licu

Rizik povrede informacija klijenata i štete koje iz toga proizilaze mogu biti brojne i značajne. Najčešći uzroci, odnosno dejstva, koji dovode do ove vrste štete su sajber kriminal, propusti i slučajne greške pri razvijanju softvera i/ili IT infrastrukture. Međutim, čak i savet koji ste dali klijentu, a koji je za njega imao nepovoljne posledice u vidu sajber štete, može biti osnov za naknadu štete. U svakoj od navedenih situacija klijent ima pravo da zahteva naknadu, bilo sudskim bilo vansudskim putem.

Za kompanije koje se bave IT i srodnim delatnostima, osiguranje od sajber odgovornosti prema trećem licu uključuje polise koje pokrivaju finansijske izdatke za pravne usluge, sudske troškove i troškove presude. EuroSolutions sve polise prilagođava  specifičnostima poslovanja klijenta, identifikovanim rizicima i posebnom zahtevima i potrebama.

Sajber osiguranje i Tech PI pokrića

Potencijalni rizici digitalizacije i onlajn poslovanja su veoma raznovrsni. U skladu sa tim, sajber osiguranje omogućava  različita pokrića. Izbor pokrića koja se odnosi na neke  od rizika ili njihovo kombinovanje, omogućava kvalitetno osiguranje za različite rizike digitalnog poslovanja, IT rešenja i cloud poslovanja.

Odgovornost za bezbednost i privatnost podataka trećih lica

Bezbednost podataka trećih lica, posebno kada je u pitanju sajber bezbednost, je rizik kome su izloženi svi - i najveće globalne kompanije, i vlasnici malih biznisa, i svi između.

Više...

Pokriva troškove u slučaju da dođe do curenja podataka i tužbe od strane trećeg lica, odnosno korisnika, klijenta ili kupca, bilo da je u pitanju nemar, nesrećna okolnost, sajber kriminal ili greška prilikom čuvanja i deljenja podataka.

Upravljanje kriznom situacijom u slučaju povrede privatnosti podataka

Povreda privatnosti podataka, osim direktne štete, može nositi sa sobom i troškove kriznog menadžmenta.

Više...

Osim sudskih troškova i eventualnih nadoknada, obuhvata i troškove koji prističu iz:

- obaveštavanja o incidentu

- pravovremenog i efikasnog reagovanja i saniranja posledica kako bi se predupredio dalji štetan razvoj situacije

- angažovanja profesionalaca za komunikaciju i odnose sa medijima

Obnavljanje izgubljenih podataka i poslovne dobiti

U slučaju sajber incidenta ili curenja podataka, proces ponovnog uspostavljanja poslovanja zahteva vreme i podrazumeva troškove i angažovanje dodatnih resursa.

Više...

Nadoknađuje finansijske troškove obnove podataka i izgubljenu dobit, čime se omogućava brza stabilizacija i nastavak poslovanja nakon incidenta.

Tech PI

Tech PI ili osiguranje za profesionalne tehnološke usluge je namenjeno kako kompanijama koje pružaju IT usluge, tako i kompanijama koje u sopstveno ime angažuju pružaoca IT usluga.

Više...

Pokriva troškove pružalaca usluga ukoliko dođe do tužbe ili naknade štete zbog  povrede dužnosti ili dogovora kao posledice nemara, propusta pri pružanju usluga, plagiranja i/ili prisvajanja tuđih ideja i rešenja, piraterije, itd.

Odgovornost za multimedijalne sadržaje

Osiguranje je namenjeno kompanijama koje se bave kreiranjem multimedijalnog sadržaja ili koje u sopstveno ime, angažuju eksternog pružaoca usluga.

Više...

Pokriva troškove nadknade štete i tužbe zbog povrede dužnosti kao posledice nemara, propusta, piraterije i zloupotrebe autorskih prava.

Sajber iznuda

Sajber napadi i iznude su i dalje stalna pretnja kompanijama, koja može da dovede do ogromnih troškova. Sajber iznuda podrazumeva zahteve za plaćanje otkupa kako bi se vratio pristup IT sistemima i podacima, onemogućen primenom zlonamernog koda i virusa.

Više...

Umanjuje rizik i troškove u slučaju štetnih posledica sajber iznude, jer pokriva troškove saniranja štete i povratka IT sistema u  pređašnje funkcionalno stanje.

Potreban Vam je kvalitetan savet za osiguranje IT kompanije ili polisa za Sajber osiguranje?

Naša proverena metodologija uvođenja i unapređenja usluga osiguranja garantuje smanjenje rizika i troškova koji dolaze kao posledica nepredviđenih događaja u budućnosti. Svaki put počinje prvim korakom, a prvi korak u osiguranju je pravilna identifikacija rizika, nakon koje sledi definisanje rešenja u osiguranju koja su potrebna i efikasna. Javite se i pomoći ćemo Vam da osigurate svoje poslovne podatke od sajber rizika, prema Vašoj potrebi.