Osiguranje avijacije

Osiguranje avijacije

Osiguranje avijacije je specifična grana transportnog osiguranja, i zahteva i specifične polise i upravljanje raznolikim rešenjima. Vazdušni saobraćaj je revolucionisao način na koji ljudi i robe putuju širom sveta. Međutim, avijacija kao delatnost je izložena jedinstvenim i potencijalno katastrofalnim rizicima.

Visok rizik: Avijacija nosi sa sobom visok nivo potencijalnih rizika, uključujući nesreće, sudare, oštećenja i gubitke letelica. Zbog toga premije za osiguranje avijacije mogu biti znatno veće u poređenju s drugim vrstama osiguranja.

Složeni faktori rizika: Rizici povezani s avijacijom uključuju tehničke probleme, ljudske greške, vremenske uslove i mnoge druge faktore. Ovo zahteva veoma specifičnu i detaljnu analizu i procenu rizika.

Visoka vrednost letelica: Avionske letelice su izuzetno skupe, kako u nabavci tako i u održavanju. Gubitak ili oštećenje jedne letelice može imati značajan finansijski uticaj na vlasnika ili operatera.

Globalna pokrivenost: Avijacija je globalna industrija, pa osiguranje avijacije obično obuhvata pokrivanje rizika na međunarodnom nivou. Ovo zahteva saradnju između osiguravajućih kompanija i regulatornih tela više država.

Različiti tipovi pokrića: Osiguranje avijacije može uključivati različite tipove pokrića, kao što su osiguranje od gubitka letelice, osiguranje od odgovornosti prema trećim licima (npr. putnicima i vlasnicima imovine), osiguranje od poslovnog rizika (npr. prekidi letova) i druga specifična pokrića.

Tehnička ekspertiza: Procena rizika u osiguranju avijacije zahteva duboku tehničku ekspertizu kako bi se razumeli tehnički aspekti letelica i vazduhoplovnih operacija.

Pravne i regulatorne obaveze: Avijacija je strogo regulisana industrija, sa mnogo pravnih i regulatornih zahteva. Osiguravajuće kompanije moraju biti upoznate s tim regulativama kako bi se osiguralo da su pokrića u skladu sa zahtevima.

Svi ovi aspekti zahtevaju poseban pristup i stručnost.

Pored kasko osiguranja vazduhoplova, bilo da se letelica koristi za sopstvene potrebe ili prevoz ljudi i robe, zaprašivanje, snimanje iz vazduha i druge namene, osiguranje letelice je neophodno i za slučaj da njeno korišćenje nanese povredu ili štetu trećim licima.

U skladu sa tim, postoje i dva glavna rešenja koja omogućavamo kada je osiguranje avijacije u pitanju.

Osiguranje avijacije za treća lica

Osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima i putnicima

Zakonski obavezno osiguranje za sve vazduhoplove sa poletnom težinom većom od 20 kilograma. Pokriva troškove u slučaju štete nanesene trećim licima, putnicima i njihovoj ličnoj imovini.

kasko osiguranje vazduhoplova

Kasko osiguranje
vazduhoplova

Ovo rešenje pokriva troškove popravke i prenosa oštećenog vazduhoplova vozila u slučaju kvara ili oštećenja koja nastanu za vreme letenja ili tokom  boravka na zemlji.

Osiguranje avijacije i specifičnosti rešenja

Zato, osiguranje avijacije obuhvata pokriće za širok spektar aspekata, uključujući oštećenje trupa vazduhoplova, odgovornost za povrede putnika, odgovornost prema trećim licima, pa čak i pokriće za poslove povezane sa avijacijom. Polise koje EuroSolutions omogućava, u skladu s tim, pokrivaju brojne rizike povezane s avionskim operacijama, vlasništvom i održavanjem letelica, a specifičnosti koje je izdvajaju, u poređenju s drugim vrstama osiguranja, su brojne.

Osiguranje avijacije pema tipu vazduhoplova

Kako svaka letelica ima svoje specifičnosti koje uslovljavaju različita rešenja, omogućavamo polise osiguranja za različite tipove vazduhoplova:

Avioni saobraćajne avijacije (čarter i redovan saobraćaj)

Avioni privredne avijacije

Sportski avioni, školski avioni i avioni za lične potrebe

Avioni protivpožarne avijacije

Avioni u taksi saobraćaju i ostali avioni

Osiguranje avijacije prema delatnosti

Rešenja u osiguranju u oblasti vazduhoplovstva, takođe na osnovu specifičnosti poslovanja, obezbeđujemo za:

Avio kompanije
Kontrolu leta
Proizvođače za avio-industriju
Pružaoce usluga popravke i održavanja za avio-industriju
Aerodromske vlasti
Točioce goriva na aerodromima

Potreban Vam je kvalitetan savet ili predlog za unapređenje?

Naša proverena metodologija uvođenja i unapređenja usluga osiguranja garantuje smanjenje rizika i troškova koji dolaze kao posledica nepredviđenih događaja u budućnosti. Svaki put počinje prvim korakom, a prvi korak u osiguranju je pravilna identifikacija rizika, nakon koje sledi definisanje rešenja u osiguranju koja su potrebna i efikasna. Javite se i pomoći ćemo vam da na najbolji način osigurate poslovanje, imovinu, ljude i finansije.