Osiguranje građevinskih projekata

Osiguranje građevinskih projekata

Osiguranje građevinskih projekata je složen model osiguranja, koje može da pruži zaštitu svim učesnicima u procesu, odnosno projektu izgradnje, što obuhvata i investitore, i izvođače i podizvođače radova.

Rizici građevinskih projekata su brojni i mogu delovati lančano – neizvesnost ili poremećaj koji nastanu kao posledica materijalizacije jednog rizika, mogu prouzrokovati niz poremećaja u drugim segmentima projekta. S obzirom na uobičajeno relativnu visoku vrednost građevinskih projekata, potencijalne štete su takođe najčešće visokog iznosa. To znači da je osiguranje građevinskih projekata neophodno da bi se zaštitilo poslovanje učesnika u projektu.

Osiguranje građevinskih projekata
Šta omogućavamo

Osiguranje građevinskih projekata - rizici i rešenja

Osiguranje građevinskih projekata pokriva širok spektar rizika koji mogu nastati tokom izgradnje. S obzirom na to da se radi o projektima na otvorenom prostoru, koji uključuju velik broj učesnika, rizici se odnose kako na prirodne okolnosti, tako i na ljudski faktor i tehničke aspekte. To uključuje rizike kao što su požar, poplava, oluja, krađa, vandalizam, mehanički kvarovi opreme, a takođe i rizike od građevinskih grešaka, propusta u planiranju i druge nepredviđene događaje.

Osiguranje izvođača građevinskih radova

Ova vrsta osiguranja obezbeđuje izvođaču zaštitu od šteta ili povreda koje mogu proizaći iz grešaka, propusta ili nepravilnosti tokom izvođenja građevinskih radova. To može uključivati štetu na imovini, povrede radnika ili trećih lica, kao i druge neželjene incidente.

Osiguranje za poštovanje garantnog roka izgradnje

Garantni rok izgradnje je period nakon završetka projekta tokom kojeg izvođač preuzima odgovornost za eventualne nedostatke ili kvarove na izgrađenom objektu. Ovo osiguranje smanjuje rizik od finansijskih gubitaka investitora usled popravki ili rekonstrukcija nakon završetka projekta.

Osiguranje alata i materijala u upotrebi

Tokom izgradnje, korišćenje građevinskog materijala i alata nosi određeni nivo rizika, u vidu gubitka, oštećenja ili krađe. Osiguranje građevinskih projekata može uključiti i štete i/ili gubitke usled krađe, požara, poplave, tehničkih kvarova, oštećenja i drugih nepredviđenih događaja koji mogu uticati na građevinski materijal, opremu ili alat.

Osiguranje gređevinske opreme i pomoćnih objekata

Osiguranje građevinskih projekata pokriva i rizik od oštećenja i/ili gubitka građevinske opreme i pomoćnih objekata. Građevinska oprema je ključna za napredak projekta, ali je izložena riziku krađe, mehaničkih kvarova ili prirodnih nepogoda, budući da se radi o uređajima velikih dimenzija, koji stoje na otvorenom i izloženi su svim prirodnim i tehničkim rizicima kao i ljudskom faktoru.

Posmatrajući sve potencijalne rizike i visinu moguće štete, koja je relativno visoka u poređenju sa većinom drugih delatnosti, osiguranje gradilišta je od suštinskog značaja kako bi se obezbedila zaštita od različitih rizika i neizvesnosti tokom izgradnje. Osiguranje odgovornosti izvođača radova, garantnog roka izgradnje, zaštite građevinskog materijala i opreme i pokrića raznih vrsta rizika vezanih za sve aspekte izgradnje, pružaju investitorima i izvođačima sigurnost i omogućavaju im da se fokusiraju na proces koji treba da sprovedu.

Potreban Vam je savet ili predlog za osiguranje građevinskih projekata?

Mi smo tu da Vas detaljno upoznamo sa razlikama u programima osiguravajućih kuća koje nude proizvode potrebne za rizike građevinskih projekata i da razjasnimo elemente pokrića svake od pojedinačnih polisa koje možemo iskoristiti kao deo ukupnog rešenja. Analiziraćemo sve potrebe i sve elemente pokrića za projekat i njegove specifičnosti  i kreirati jedinstveno rešenje, koje pruža optimalnu zaštitu od rizika kojima ste izloženi.