Ljudski resursi

Ljudski resursi

Ljudski resursi kompanije su jedan od kritično važnih elemenata održivnog poslovanja, a njihovo osiguranje, sa fokusom na zaštitu, dobrobit i upravljanje rizicima vezanim za zaposlene je stoga jedan od važnih elemenata razvojnog potencijala kompanija. Zaposleni su osnova svake organizacije i njihova efikasnost, zadovoljstvo i angažman igraju vitalnu ulogu u postizanju uspeha i održivosti. Kroz različite vrste osiguranja, možete pružiti zakonski obaveznu ali i dodatnu sigurnost svojim zaposlenima, ojačati svoj imidž kao poslodavca i privući najbolje talente na tržištu rada.

Ljudski resursi i rešenja za osiguranje

Obavezno osiguranje zaposlenih, kao što je osiguranje nesreća na radu ili protiv slučajnog invaliditeta, osigurava da zaposleni budu zaštićeni od potencijalnih rizika povezanih sa radnim mestom. Ova vrsta osiguranja pruža finansijsku zaštitu u slučaju povrede na radu ili profesionalnog oboljenja. Osim što ispunjava zakonske obaveze prema zaposlenima, obavezno osiguranje pokazuje zaposlenima da ih kompanija ozbiljno shvata i brine o njihovoj dobrobiti. To doprinosi stvaranju pozitivne radne atmosfere i povećava poverenje između zaposlenih i rukovodstva.

Privatno zdravstveno osiguranje omogućava zaposlenima da brže pristupe medicinskim uslugama koje pruža sve veći broj ustanova iz privatnog sektora, po pravilu uz manje čekanja na osnovne ili složenije medicinske intervencije. Najčešće ova usluga se odnosi i na članove porodica i stoga zaposleni koji imaju privatno zdravstveno osiguranje često osećaju veći nivo sigurnosti i zadovoljstva, što može pozitivno uticati na njihovu produktivnost i angažman na radu, a kompanije koje nude ovu vrstu osiguranja postaju poželjne destinacije za rad.

Osiguranje od opšte i profesionalne odgovornosti ima važnu ulogu u zaštiti kompanije od potencijalnih pravnih problema i finansijskih gubitaka proisteklih iz troškova naknade štete trećim licima koja može nastati kao rezultat poslovnih aktivnosti kompanije. To može obuhvatiti kako povrede, tako i oštećenje imovine trećih lica tokom poslovanja. Slično tome, osiguranje profesionalne odgovornosti je značajno za kompanije koje pružaju stručne usluge, budući da ih štiti od finansijskih posledica koje mogu proizaći iz grešaka ili propusta u pružanju usluga

Zaposleni su osnovni resurs svake kompanije i njihov doprinos je nezamenljiv. Zadovoljni, angažovani i zdravi zaposleni su produktivniji i kreativniji. Kroz osiguranje ljudskih resursa, kompanije šalju snažnu poruku da cene svoje zaposlene i brinu o njihovoj dobrobiti. Ovo može značajno povećati lojalnost zaposlenih i smanjiti fluktuaciju radne snage. Takođe, zadovoljstvo zaposlenih je jedan od oslonaca za tzv. “employer branding”, što poboljšava imidž i olakšava akvizijciju novih talenata na sve kompetitivnijem tržištu rada.