Ljudski resursi

Upravljanje zaključenim ugovorima o osiguranju

Kako upravljamo ugovorima?

Upravljanje zaključenim ugovorima o osiguranju je ključna aktivnost koju sprovodimo u korist klijenata nakon odabira odgovarajuće ponude i početka perioda osigruranja. Cilj upravljanja ugovorima je efikasno i tačno vođenje svih aspekata aktivnih polisa i eventualnih šteta. U našoj praksi ovaj proces obuhvata niz koraka i aktivnosti kako bismo osigurali da osiguravači pruže kvalitetnu i ugovorenu uslugu i da se na taj način održi integritet operacija predviđenih ugovorom. U svrhu efikasnog vođenja svih ugovora, EuroSolutions koristi savremeni informacioni sistem, koji nam omogućava brz pristup svim relevantnim informacijama, olakšava komunikaciju sa osiguravačima i klijentima i obezbeđuje tačnost podataka i efikasnost procesa upravljanja ugovorima.

Kontrola ispravnosti dokumenata

Prvi korak u upravljanju zaključenim ugovorima je provera ispravnosti dokumenata. Ovo uključuje proveru da li su sve informacije na polisama tačne i ažurirane, usklađene sa prihvaćenim ponudama i predviđenim elementima obima polisa, uslova i isključenja, visina osiguranja, visina premija i rokova. Greške u informacijama mogu dovesti do problema prilikom kasnijeg zahteva za isplatu štete, stoga je ovaj korak od suštinskog značaja.​

Obračun premije

Obračun premije je proces određivanja cene premije koju osiguranik treba da plati kako bi klijent bio pokriven za određeni rizik ili grupu rizika obuhvaćenih rešenjem za osiguranje. Ovaj korak podrazumeva analizu faktora rizika, prethodno obrađenih kroz proces analize rizika, i odgovarajućih naknada određenih praksom i kriterijumima osiguravajućih kuća. Provera ispravnosti i analiza obračuna premije je usluga koju sprovodimo kako bi se zaključeni ugovor o osiguranju sprovodio u svemu kako je predviđeno.

Praćenje računovodstvenih promena

Upravljanje ugovorima takođe obuhvata praćenje računovodstvenih promena koje se tiču premija, naknada i isplata šteta. Ovo je važno kako bi se osigurala finansijska transparentnost i integritet procesa, posebno sa aspekta regulatornog okvira kojim je uređena oblast računovodstva, finansijskog izveštavanja i korišćenja usluge osiguranja. ​

Dodatni administrativni poslovi

Upravljanje zaključenim ugovorima o osiguranju obuhvata i različite administrativne poslove koje obavljamo u interesu klijenta. Pored redovne komunikacije sa klijentima, koja je jedan od naših osnovnih postulata, to uključuje i podršku u formulisanju i razmenu informacija u vezi sa rešavanjem pitanja i zahteva, ali i administriranje procesa prilagođavanja polisa prema potrebama klijenata.​

Praćenje statusa polisa i šteta

Kontinuirano praćenje statusa polisa i šteta omogućava našim klijentima da u svakom trenutku budu informisani o tome koji ugovor i polise su aktivni, a koji uskoro ističu i kada, koje premije su izmirene, sa kojima se kasni, i slično. Takođe, praćenje statusa šteta podržava brzu i efikasnu reakciju osiguravača na zahteve za isplatu šteta koje smo podneli u ime klijenata, kako bi se osigurala efikasnost i poštovanje ugovornih obaveza u pogledu naknade štete.​

Zašto da nam poverite upravljanje zaključenim ugovorima o osiguranju?

Upravljanje zaključenim ugovorima o osiguranju u realizaciji EuroSolutions je sveobuhvatan proces koji zahteva pažljivo praćenje i administriranje svih aspekata osnovnih ugovora i pratećih elemenata i čini jedan od značajnih aspekata kvaliteta usluge koju pružamo klijentima. Na taj način mi brinemo o Vašem osiguranju i oslobađamo Vaše resurse za realizaciju Vaših ključnih poslovnih aktivnosti.