Naše usluge su besplatne za kljenta

Usluge

Posrednik u osiguranju kao podrška Vašem poslovanju

Kao posrednik u osiguranju, EuroSolutions pruža usluge osiguranja koje obuhvataju planiranje, kreiranje, realizaciju i monitoring. Usluge osiguranja su optimizovane i u potpunosti prilagođene potrebama svakog pojedinačnog korisnika.

Omogućavamo takođe i pojedinačne elemente, ukoliko je to optimalno za korisnika.

Cilj i svrha takvog pristupa je da obezbedimo osiguranje za trenutne potrebe, ali i da, na bazi iskustva i najboljih praksi, ukažemo na buduće potencijalne potrebe za osiguranjem. Time obezbeđujemo dugoročno održive usluge sa merljivim efektima.

Analiza rizika

Izrađujemo analizu dosadašnjih štetnih događaja, elaborat o proceni rizika i predlog za njegovo pokriće i smanjenje.

Više  o analizi...

U cilju odabira najpovoljnije osiguravajuće polise, za svoje klijente vršimo istraživanje i analizu, što podrazumeva:

 • Izradu audita u osiguranju
 • Analizu dosadašnjih štetnih događaja
 • Izrada elaborata o proceni rizika
 • Predlog za smanjenje i pokriće poslovnih rizika
 • Pregled dosadašnjih štetnih događaja i način njihovog pokrića kroz osiguranje

Ugovaranje programa osiguranja

Analiziramo postojeće polise osiguranja i izrađujemo predlog za najoptimalnije osiguravajuće pokriće.

Više  o ugovaranju...

Na osnovu utvrđenih potreba i rizika identifikovanih u  poslovanju korisnika, ugovaramo programa i sadržaj osiguranja, što obuhvata:

 • Definisanje detaljnog zahteva za osiguranje
 • Analizu ponuda različitih osiguravajućih društava
 • Izbor optimalne ponude u smislu premije, osiguravajućeg pokrića, uslova i boniteta osiguravača

Upravljanje zaključenim ugovorima o osiguranju

Pratimo Vas u svim ugovorenim oblicima osiguranja tokom njegovog trajanja.

Više  o upravljanju ugovorima...

Tokom upravljanja ugovorima zaključenim između korisnika i osiguravača koristimo savremen informacioni sistem koji nam omogućava potpun uvid i pregled polisa i šteta. Proces upravljanja obuhvata:

 • Kontrolu ispravnosti dokumenata
 • Obračun premije
 • Praćenje računovodstvenih promena
 • Obavljanje dodatnih administrativnih poslova
 • Praćenje statusa svih polisa i šteta

Podrška u rešavanju šteta

Pomažemo Vam u podnošenju zahteva za nadoknadu štete, vršimo kontrolu i kompletiranje dokumenata, uz punu asistenciju.

Više  o rešavanju šteta...

U slučaju štetnih događaja, za korisnika sprovodimo kompletno upravljanje procesima za nadoknadu štete:

 • Pomoć u formulisanju i podnošenju zahteva
 • Prijava štetnog događaja osiguravaču
 • Kontrola i komplementiranje dokumenata
 • Savetovanje i učestvovanje u procedurama procene štete
 • Potpuna asistencija do likvidacije štete - izmene i dopune odštetnih zahteva, prigovori na rešenja, angažovanje veštaka i slično
 • Obezbeđenje bržeg rešavanja odštetnih zahteva

Preventivne mere

Pratimo za Vas dospeća polisa osiguranja, pružamo savete i informacije oko mogućih proširenja osiguravajućeg pokrića.

Više  o prevenciji...

Preventivne mere podrazumevaju stalnu brigu o klijentima. To znači da se trudimo da odaberemo najbolja osiguravajuća pokrića, blagovremeno vas obavestimo o povoljnim mogućnostima i obezbedimo vam sigurnost. To podrazumeva:

 • Praćenje dospeća polisa osiguranja i njihove pravovremene obnove
 • Savetovanje klijenta oko mogućih smanjenja ili povećanja osiguravajućeg pokrića
 • Informisanje klijenta o novim proizvodima osiguranja
 • Ažuriranje osiguravajućeg pokrića

Usluge kao deo rešenja u osiguranju

Sve naše usluge kao posrednika u osiguranju su kreirane tako da možemo da Vam pružimo punu podršku u identifikaciji, implementaciji, realizaciji i monitoringu rešenja u osiguranju koja uklanjaju ključne rizike iz Vašeg poslovanja. Prvi korak u osiguranju je pravilna identifikacija rizika kroz detaljnu analizu koja je ujedno i prva na listi naših usluga. Javite se i pomoći ćemo Vam da na najbolji način osigurate poslovanje, imovinu, ljude i finansije.