Ugovaranje programa osiguranja

Ugovaranje programa osiguranja

Ugovaranje programa osiguranja - ključni aspekti

Ugovaranje programa osiguranja predstavlja tranziciju iz pripreme u realizaciju osiguranja i, samim tim, veoma je važan korak u ukupnom setu usluga koje sprovodimo za klijente. Ugovaranje programa osiguranja faktički obezbeđuje korisnika od identifikovanih rizika, a kako bi se rast, razvoj i održivost poslovanja obezbedili, ključno je da ugovoreni program osiguranja predstavlja odgovarajući balans rizika, visine pokrića i visine premije. Ugovaranje programa osiguranja u EuroSolutions obuhvata tri glavne faze: definisanje detaljnog zahteva za osiguranje, analizu ponuda različitih osiguravajućih društava i izbor optimalne ponude.

Definisanje zahteva

Prva faza ovog procesa je definisanje detaljnog zahteva za osiguranje. Tokom ove faze, na bazi preporuka iz Analize Rizika, vrši se finalni izbor osiguranja i polisa kojima se pokrivaju specifični rizici od kojih je potrebno osiguranje. Ti rizici mogu obuhvatati oštećenje imovine, odgovornost zaposlenih i menadžera, zdravstvene probleme, ili događaje poput nesreća, krađa ili prirodnih katastrofa. Ova faza zahteva temeljnu procenu potreba uzimajući u obzir finansijski kapacitet, moguću finansijsku vrednost potencijalne štete i vrednost imovine koju je potrebno zaštititi.

Analiza ponuda osiguranja

Nakon što je zahtev za osiguranje precizno, jasno i kvalitetno definisan, druga faza obuhvata predaju zahteva različitim osiguravajućim kućama i analizu ponuda koje EuroSolutions prikuplja. Ovaj korak Vam omogućava da uporedite različite polise osiguranja i izaberete onu koja najbolje odgovara identifikovanim potrebama. Osiguravajuće kuće kreiraju ponude na bazi zahteva definisanog u prethodnom koraku, tako da obuhvataju visinu pokrića, visinu premije, franšize (odnosno učešće osiguranika u šteti) i eventualne druge, dodatne uslove, među kojima su posebno značajna isključenja od osiguranja.

Izbor optimalne ponude

Poslednja faza procesa je izbor optimalne ponude. Odluka zahteva balansiranu evaluaciju dobijenih ponuda. Faktori koje treba uzeti u obzir, osim prethodno definisanih osnovnih i pratećih uslova (obim pokrića, visina pokrića, učešće u šteti, premija) su i reputacija i pouzdanost osiguravajuće kompanije, i mogući popusti ili beneficije. Preporučljivo je da se odluka ne bazira isključivo na ceni -prioritet treba da bude polisa koja adekvatno pokriva identifikovane ključne rizike, a koja je istovremeno finansijski racionalna u pogledu troška.

Bitno je da se ponude pažljivo analiziraju i razumeju u svim aspektima, u čemu je naša ekspertiza na raspolaganju – mi poznajemo standarde, najbolje prakse i potencijalne efekte odabira određenih opcija u ponudama. ​

Komunikacija tokom procesa ugovaranja nije ništa manje važna od komunikacije tokom prethodne faze. EuroSolutions ima razrađenu metodologiju prezentovanja, analize i pružanja jasnih smernica tokom procesa ugovaranja, kao i omogućavanja saveta na bazi najboljih praksi i dugogodišnjeg uvida u tržište. Pored toga, na raspolaganju smo da pružimo adekvatno formiranje zahteva koji uključuje sve bitne informacije tokom procesa aplikacije, pošto greška u tom koraku može dovesti do odbijanja zahteva ili otkazivanja polise u budućnosti. Naša uloga posrednika u osiguranju, ili brokera osiguranja, je da Vam pružimo personalizovanu podršku tokom celog procesa ugovaranja osiguranja, od definisanja potreba i analize ponuda do konačnog izbora optimalne ponude i potpisivanja ugovora o osiguranju. Ovo omogućava da dobijete adekvatnu zaštitu i donesete informisanu odluku u skladu sa Vašim potrebama i finansijskim ciljevima.

Potreban Vam je kvalitetan savet ili predlog za unapređenje?

Naša proverena metodologija uvođenja i unapređenja usluga osiguranja garantuje smanjenje rizika i troškova koji dolaze kao posledica nepredviđenih događaja u budućnosti. Svaki put počinje prvim korakom, a prvi korak u osiguranju je pravilna identifikacija rizika, nakon koje sledi definisanje rešenja u osiguranju koja su potrebna i efikasna. Javite se i pomoći ćemo Vam da na najbolji način osigurate poslovanje, imovinu, ljude i finansije.