Finansije i IT

Finansije i IT

Finansije i IT posmatrani kao sektori delatnosti ali i elementi upravljanja poslovanjem, u digitalnom dobu doživljavaju strelovit razvoj. Ovi sektori i oblasti poslovanja, i pojedinačno i u međusobnoj povezanosti, beleže snažan rast obima poslovanja, ali su posledično i suočeni sa veoma specifičnim rizicima i izazovima koji zahtevaju posebne osiguravajuće usluge. Pri tome, rast broja i varijacija rizika prati rast kompleksnosti rešenja, što se odnosi i na ove sektore pojedinačno i na njihove presečne oblasti delatnosti, koje takođe doživljavaju intenzivan razvoj. 

EuroSolutions obezbeđuje široku paletu proizvoda i rešenja u osiguranju koja štite finansijske ustanove i IT kompanije. I ne samo njih. U eri intenzivne digitalizacije poslovanja, rešenja u osiguranju koja omogućavamo štite i sve druge biznise koji su izloženi finansijskim, sajber i/ili IT rizicima, čiji se broj uvećava, a kompleksnost raste.

Rešenja u osiguranju u ovim sektorima i povezanim delatnostima ne samo da štite od potencijalnih gubitaka, već su nekada i obavezan sastavni element u razvoju poslovanja, budući da postoje neki oblici osiguranja i odgovarajuće polise koje su obavezan preduslov za rad i poslovanje sa klijentima u tim oblastima. EuroSolutions poseduje značajne resurse i znanja o najvažnijim aspektima osiguranja u sektorima finansija i IT. U skladu sa njihovom važnošću i razvojnim potrebama, na bazi pažljivih analiza, razvili smo paletu rešenja koja pružaju potrebnu sigurnost i donose koristi klijentima.

Finansije

U EuroSolutions finansije posmatramo kao celinu, u okviru koje identifikujemo rizike za pružaoce usluga u sektoru finansija, ali i upravljanje finansijama u svim preduzećima koja posluju na domaćem i inostranom tržištu.

U skladu sa takvom percepcijom, za pružaoce usluga u sektoru finansija obezbeđujemo kompleksna rešenja koja kombinuju polise i pokrića od različitih rizika povezanih sa procesnim, tehnološkim i ljudskim kapacitetima.

Sa druge strane, kao podršku za upravljanje finansijama u preduzećima, obezbeđujemo jedinstveno kvalitetan i razvijen model osiguranja naplate potraživanja. Ovim proizvodom omogućavamo temelj za upravljanje finansijama, u vidu obezbeđene likvidnosti putem osigurane naplate na domaćem i stranom tržištu. Značaj osiguranja naplate potraživanja (trade credit finance), sa razvojem međunarodne trgovine i posebno u vreme krize, predstavlja poseban podsticaj podizanju konkurentnosti, na bazi boljih uslova naplate i potencijala za održivo poslovanje i razvoj.

IT

IT sektor poslovanja je, slično finansijama, duboko integrisan u sve druge sektore, sa tendencijom dalje intergracije i razvoja. To povećava i broj potencijalnih rizika, a jedan od najvažnijih aspekata osiguranja u IT sektoru, koji cilja da umanji rizike povezane sa IT uslugama, je Sajber osiguranje. Sa porastom digitalizacije, organizacije se suočavaju sa sve većim rizikom od sajber napada, krađe podataka i narušavanja sigurnosti. Sajber osiguranje pruža zaštitu od ovih pretnji i pokriva troškove obnove sistema, pravne troškove i kompenzaciju za gubitke klijenata. Ovo osiguranje ujedno omogućava kompanijama da se osećaju sigurnije u digitalnom okruženju.

Takođe, osiguranje grešaka i propusta odnosno Tech PI – osiguranje od profesionalne odgovornosti za IT kompanje je vitalno za  firme koje pružaju usluge i savete u toj oblasti. Ono ih štiti od potencijalnih tužbi ukoliko klijenti pretrpe finansijske gubitke zbog grešaka u isporuci usluga ili saveta. Tech PI osiguranje pomaže održavanju poverenja klijenata i reputacije kompanije, dok ujedno omogućava nove nivoe razvoja usluga i poslovanja.

Finansije i IT - Rešenja koja omogućavamo

Osiguranje u sektorima IT i finansija predstavlja činilac zaštite od specifičnih rizika koji proizilaze iz tehnološkog razvoja i finansijskih transakcija, a čiji značaj raste sa rastom kompleksnosti i sveobuhvatnosti rešenja. Kroz sajber osiguranje, osiguranje grešaka i propusta i osiguranje od profesionalne odgovornosti, brojne industrije obezbeđuju sigurnost za svoje poslovanje i klijente. Ova osiguravajuća rešenja ne samo da umanjuju finansijske gubitke, već i pružaju podršku rastu i inovacijama. Kroz pravilno koncipirane politike osiguranja, koje osiguravaju finansije i IT, stvara se temelj za održiv i uspešan razvoj u sve kompleksnijem poslovnom okruženju.