Osiguranje građevinskih projekata EuroSolutions Blog

Osiguranje građevinskih projekata – rešenje za kompleksan izazov

Osiguranje građevinskih projekata je složen model osiguranja koje može da pruži zaštitu svim učesnicima u procesu, odnosno projektu izgradnje, što obuhvata i investitore, i izvođače i podizvođače radova, kao i sve prateće funkcije uključene u građevinski projekat.

S obzirom na to koliko građevinski projekti mogu da budu kompleksni, nije neobično i što su i mogući rizici brojni, a često i povezani – neizvesnost ili poremećaj koji nastane kao posledica materijalizacije jednog rizika, može prouzrokovati i najčešće i prouzrokuje, niz lančanih poremećaja u drugim segmentima projekta. Imajući u vidu da se može raditi o relativno visokim troškovima, što je karakteristika većine građevinskih projekata, potencijalne finansijske posledice ostvarenih rizika su najčešće visoke. To znači da je osiguranje građevinskih projekata neophodno kako bi se zaštitilo poslovanje, a ponekad i samu srž poslovanja učesnika u projektu u svim njegovim aspektima.

Vrste rizika koje pokriva osiguranje gradilišta

Osiguranje građevinskih projekata pokriva širok spektar rizika koji mogu nastati tokom izgradnje. S obzirom na to da se najčešće radi o projektima na otvorenom prostoru, koji uključuju velik broj učesnika, rizici se odnose kako na prirodne opasnosti, tako i na ljudski faktor i tehničke aspekte. To uključuje štete nastale usled rizika kao što su: požar, poplava, oluja, krađa, vandalizam, mehaničkih i tehničkih problema sa opremom, a takođe i rizike od građevinskih grešaka, propusta u planiranju, montažerske greške i druge nepredviđene događaje

Aspekti osiguranja građevinskih projekata​

Odgovornost izvođača građevinskih radova

Jedan od ključnih aspekata osiguranja građevinskih projekata je pokriće od odgovornosti izvođača radova. Ova vrsta osiguranja obezbeđuje izvođaču zaštitu od šteta ili povreda koje mogu proizaći iz grešaka, propusta ili nepravilnosti tokom izvođenja građevinskih radova. To može uključivati štetu na imovini, ili zdravlju i telu trećih lica, radnika, kao i druge neželjene incidente. Ovo osiguranje omogućava izvođačima da se suoče sa potencijalnim pravnim zahtevima i naknadama, čime se štiti kako njihova reputacija, tako i finansijska stabilnost.

Osiguranje u toku garantnog roka

Garantni rok izgradnje je period nakon završetka projekta tokom kojeg izvođač preuzima odgovornost za eventualne nedostatke ili kvarove na izgrađenom objektu. Osiguranje građevinskih projekata često uključuje garantni rok, što štiti i izvođača i investitora. Izvođača štiti u smislu da neće morati da investira iz svog budžeta u eventualne popravke, investitorima pruža dodatnu sigurnost da će eventualne greške biti zaista i ispravljene, nezavisno od finansijskog kapaciteta samog izvođača. U tom smislu, osiguravajuće pokriće tokom garantnog roka izgradnje smanjuje rizik od finansijskih gubitaka investitora usled popravki ili rekonstrukcija nakon završetka projekta.

Oprema i mehanizacija za izvođenje radova i pomoćni objekti

Osiguranje građevinskih projekata takođe pokriva rizik od oštećenja ili gubitka građevinske opreme i pomoćnih objekata čija vrednost nije sadržana u samom projektu koji se izvodi. Građevinska oprema je ključna za napredak projekta, ali je izložena riziku krađe, mehaničkih kvarova ili prirodnih nepogoda, budući da se radi o uređajima velikih dimenzija, koji stoje na otvorenom i izloženi su svim prirodnim i tehničkim rizicima kao i ljudskom faktoru. Ova vrsta osiguranja obezbeđuje zaštitu od finansijskih gubitaka usled oštećenja ili gubitka opreme.

Posmatrajući sve potencijalne rizike, kao i visinu moguće štete koja je relativno visoka u poređenju sa većinom drugih delatnosti, osiguranje gradilišta je od suštinskog značaja kako bi se obezbedila zaštita od različitih rizika i neizvesnosti tokom izgradnje. Osiguranje odgovornosti izvođača radova, osiguranja u toku garantnog roka, građevinske opreme, kao i pokrića raznih vrsta rizika vezanih za sve aspekte izgradnje, pružaju  investitorima i izvođačima sigurnost i omogućavaju im da se fokusiraju na proces koji treba da sprovedu, znajući da su zaštićeni od finansijskih gubitaka koji mogu nastati usled potencijalnih problema tokom građevinskih projekata.

Dodatna proširenja osiguranja građevinskih projekata

Pored ovih rizika i aspekata, postoje i dodatna proširenja osiguranja građevinskih projakata, koji odražavaju realnu kompleksnost i potencijalne rizike i štete koji su povezani sa realizacijom građevinskih projekata. Među njima se nalaze i:

Osiguranje odgovornosti prema trećim licima i unakrsna odgovornost

Ovo osiguranje pruža zaštitu od potencijalnih pravnih zahteva i odgovornosti prema trećim licima koji mogu pretrpeti štetu ili povrede tokom izgradnje. Na primer, prolaznici ili susedi koji su u blizini gradilišta mogu podneti zahteve za odštetu u slučaju povreda ili oštećenja. Ukoliko na projektu učestvuje više izvođača (i podizvođača) koji su pokriveni polisom, obavezno je uključiti i proširenje za unakrsnu odgovornost da bi se učesnici zaštitili od međusobnih odštetnih zahteva.

Pokriće za rizik projektovanja

Ovo proširenje je varijanta osiguranja od profesionalne i produktne odgovornosti i fokusira se na rizike uzrokovane radom projektanata i greškama u izradi i/ili materialu. Može pokriti štetu ili gubitke koji proističu iz građevinskih grešaka, projektantskih propusta, neispravnosti u konstrukciji ili upotrebom neadekvatnog materijala. Posebno je korisno za veće i složenije građevinske projekte.

Osiguranje transporta

Ukoliko se građevinski materijal i oprema transportuju na gradilište, postoji rizik od oštećenja tokom transporta. Ovo osiguranje pokriva gubitke ili oštećenja koja se mogu desiti tokom transporta materijala.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

U nekim slučajevima, štete usled izvođenja građevinskog projekta se mogu javiti usled grešaka u projektu, propusta osoba angažovanih kao nadzor ili druge stručne greške ili propusta. Osiguranje profesionalne odgovornosti, štiti ove stručnjake od potencijalnih pravnih zahteva i naknada.

Postojeća imovina

Ponekad se radovi izvode na već postojećim objektima investitora ili u neposrednoj blizini istih. U tom slučaju je neophodno preduzeti posebne mere da ne bi došlo do oštećenja. Kako je nemoguće predvideti sve rizične situacije u ovom slučaju je neophodno dodatno izvršiti osiguranje ovih objekata (imovine).

Zagađenje okoline i dekontaminacija

U nekim slučajevima, građevinski projekti mogu rezultirati zagađenjem okoline zbog otpadnih materijala, hemikalija i drugih faktora. Osiguranje građevinskih projekata može pokriti troškove dekontaminacije i sanacije ako dođe do zagađenja tokom ili nakon izgradnje.

Uklanjanje ruševina

Ukoliko u toku gradnje dođe do štetnog događaja velika je mogućnost da će doći i do povećanja obima posle jer je neophodno dodatno angažovanje radi raščišćavanja ruševina i odnošenja građevinskog šuta. U slučaju veće štete ovi troškovi mogu biti jako visoki. Kako ovaj obim posla nije predviđen samim ugovorom o izgradnji preporučljivo je obezbediti određeni limit za eventualne radove na račišćavanju.

Potreban Vam je kvalitetan savet ili rešenje za osiguranje građevinskog projekta?

Društvo za posredovanje u osiguranju Eurosolutions d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u osiguranju brojnih građevinskih projekata, a naš sručni tim Vam stoji na raspolaganju i spreman je da Vam svojim dugogodišnjim iskustvom pomogne u ugovaranju najboljeg pokrića, prilagođenog svim Vašim specifičnim potrebama i zahtevima.

Osiguranje građevinskih projekata ima za cilj da pruži dodatnu, sveobuhvatnu zaštitu investitorima, izvođačima radova i drugim učesnicima tokom složenog procesa izgradnje, odnosno realizacije građevinskih projekata. Svaki građevinski projekat ima svoje osobenosti te je neophodno svakom osiguranju gradnje pristupiti razmatranjem svih aspekata.