Osiguranje potrazivanja EuroSolutions

Šta sve treba da znate o osiguranju potraživanja

Osiguranje naplate potraživanja je moćno sredstvo koje preduzećima nudi zaštitu od potencijalnog neplaćanja ili insolventnosti njihovih kupaca. U današnjem nestabilnom i neizvesnom poslovnom okruženju, pravilno razumevanje svih aspekata osiguranja potraživanja je od velikog značaja za kompanije koje žele da zaštite svoja potraživanja i umanje kreditni rizik. U ovom tekstu donosimo više o osiguranju naplate potraživanja, uključujući prednosti, ključne karakteristike i faktore koje treba uzeti u obzir prilikom ugovaranja pokrića.

Šta predstavlja osiguranje naplate potraživanja?

Osiguranje naplate potraživanja je vredan alat za upravljanje rizikom koji štiti preduzeća od potencijalnog neplaćanja, insolventnosti ili stečaja njihovih kupaca. Ovo osiguranje ne samo da omogućava preduzećima da trguju s većim poverenjem u nestabilnim tržišnim uslovima, već ih takođe štiti od određenih političkih rizika koji mogu otežati ili onemogućiti naplatu duga. U svetu gde se ekonomske i političke prilike brzo menjaju, osiguranje naplate potraživanja postaje nezamenjiv instrument za upravljanje rizikom, čime se preduzećima pruža sigurnost i stabilnost u njihovim poslovnim operacijama.

Finansijska stabilnost

Osiguranje naplate potraživanja pruža kompanijama zaštitu od neočekivanih gubitaka zbog neplaćanja klijenata. To znači da čak i ako klijent ne plati svoj dug, kompanija može da računa na osiguravajuće društvo da nadoknadi deo ili čitav iznos, čime se osigurava stabilnost njenih finansija.

Poboljšanje prodaje

Kada kompanija zna da je zaštićena osiguranjem naplate potraživanja, verovatnije je da će biti voljna da proširi kreditne uslove svojim klijentima, što može podstaći prodaju i razvoj poslovanja.

Uvid u tržište

Osiguranje potraživanja omogućava kompanijama da bolje razumeju rizike povezane sa određenim klijentima ili tržištima. Mnoge osiguravajuće kuće pružaju informacije i analize kreditnog rizika koje kompanijama mogu pomoći da donose informisane odluke prilikom odobravanja kredita ili ulaska na nova tržišta.

Pristup finansiranju

Kompanije sa osiguranjem potraživanja često imaju bolji pristup bankarskim kreditima i drugim izvorima finansiranja. Banke i finansijske institucije vide osiguranje kao smanjenje rizika neplaćanja, čime se kompanijama pruža bolji lakši pristup povoljnim uslovima finansiranja.

Upravljanje likvidnošću

Sa smanjenim rizikom od gubitka zbog neplaćenih potraživanja, kompanije mogu efikasnije upravljati svojim novčanim tokovima i likvidnošću. To može pomoći kompaniji da održava stabilnu operativnu poziciju i da se fokusira na rast i ekspanziju, a ne na praćenje i naplatu neplaćenih potraživanja.

Opšta pokrića za osiguranje potraživanja

Neplaćanje
 

Ovo je osnovno pokriće i odnosi se na situacije kada kupac ne plati svoj dug u određenom roku.

Insolventnost ili bankrot kupaca

Ako kupac postane insolventan ili proglasi bankrotstvo, polisa pokriva gubitak koji osiguranik doživljava zbog neplaćenih potraživanja.

Politički rizik
 

U nekim slučajevima, osiguranje može pokriti gubitke koji proizlaze iz političkih događaja, kao što su rat, revolucija, konfiskacija imovine ili drugi slični događaji koji mogu sprečiti kupca da izmiri svoje obaveze.

Svedoci smo ogromnih prirodnih katastrofa koje su poslednjih godina pogodile gotovo sve kontinente. Osiguranje naplate potraživanja može omogućiti i ugovaranje polise koja može pružiti i pokriće za gubitke usled velikih prirodnih katastrofa, čije posledice u mnogome mogu otežati proces naplate potraživanja. Ovakvo pokriće može predstavljati razliku između održivog poslovanja i kritičih problema, koji mogu u potpunosti promeniti ili čak onemogućiti dalje poslovanje.

Karakteristike polise osiguranja potraživanja

Polise osiguranja naplate potraživanja imaju nekoliko osnovnih aspekata na koje treba obratiti pažnju i prilagoditi ih konkretnim potrebama i specifičnostima poslovanja. EuroSolutions, u tom kontekstu, pruža punu podršku, na bazi dubinskog poznavanja i razumevanja kako najboljih praksi i standarda za osiguranje potraživanja, tako i na bazi analiza koje sprovodimo kao prvi korak naše prilagođene usluge u osiguranju.

Limit pokrića

Svaka polisa će imati maksimalan iznos koji osiguravač isplaćuje za pojedinačni gubitak ili ukupne gubitke tokom trajanja polise.

 

Franšiza

Kao i kod većine vrsta osiguranja, polise osiguranja naplate potraživanja često imaju franšizu, što znači da osiguranik prvo pokriva deo gubitka pre nego što osiguranje interveniše.

Premija

Cena osiguranja na koju utiču kreditni rizik kupaca osiguranika, ukupan obim prodaje, prethodno iskustvo sa naplatom potraživanja i drugi faktori.

 

Rokovi i obaveze

Polise jasno definišu sve rokove i obaveze u okviru kojih osiguranik i osiguravač  treba da postupe ukoliko nastupi kašnjenje u naplati ili nenaplativost potraživanja.

 

Isključenja

Nisu sva potraživanja automatski pokrivena. Polisa može imati specifična isključenja, kao što su potraživanja od povezanih kompanija ili potraživanja koja su već bila poznata kao problematična prilikom ugovaranja osiguranja.

Obaveza prijave

Osiguranici su često obavezni da osiguravaču redovno prijavljuju svoje iznose otvorenih potraživanja ili  promete prema kupcima i da obaveste osiguravača o svim značajnim promenama i/ili poteškoćama u naplati.

Konsultantske usluge

Neke osiguravajuće kuće, kao deo svojih polisa osiguranja naplate potraživanja, pružaju dodatne usluge, kao što su procene kreditnog rizika i/ili saveti za upravljanje potraživanjima

O osiguranju potraživanja se može reći da je vitalno sredstvo za preduzeća koja žele da zaštite svoja potraživanja i unaprede upravljanje kreditnim rizikom. Pružajući zaštitu od insolventnosti, stečaja i kašnjenja kupca, i političkih rizika, osiguranje naplate potraživanja omogućava poboljšano upravljanje novčanim tokovima i bolji pristup finansiranju, dok istovremeno resurse preduzeća, koji bi bili angažovani na realizaciji naplate, oslobađa takvih zadataka i omogućava fokus na produktivne aktivnosti i projekte. Pravilno razumevanje ključnih karakteristika, prednosti i obima ugovorenog osiguranja naplate potraživanja je od suštinskog značaja za ublažavanje potencijalnog finansijskog uticaja neizvršenih obaveza kupaca i obezbeđenje održivog rasta u sve dinamičnijem poslovnom okruženju.

Potreban Vam je kvalitetan savet za osiguranje potraživanja?

Kako bismo Vam pomogli u razumevanju i daljem procesu osiguranja naplate potraživanja, kontaktirajte nas putem kontakt forme i osigurajte svoja potraživanja u 5 koraka.