Faktoring i bezregresni faktoring

Faktoring i bezregresni faktoring

Bezregresni faktoring je poseban model faktoringa, koji omogućava posebne pogodnosti.

Faktoring i osiguranje naplate potraživanja

Prepoznali smo značaj faktoringa kao načina finansiranja likvidnosti i iskoristili naše resurse i ekspertizu za adekvatno reagujemo.

Sa Finspot prvom digitalnom faktoring platformom u Srbiji, prošli smo kroz ceo proces procene kreditne sposobnosti klijenata. Pokazalo se da je ta sposobnost adekvatna i sada su potraživanja Finspot osigurana, a time i ulozi investitora i poslovanje klijenata. To ujedno omogućava i Finspot da ponudi korisnicima bezregresni faktoring.

EuroSolutions posredovanje u osiguranju

Saznajte više o tome kako osiguravamo naplatu potraživanja u sektorima sa različitim profilom rizika.

EuroSolutions posredovanje u osiguranju

Faktoring, poznat i kao finansiranje potraživanja, je finansijski alat koji je dobio na značaju u godinama intenzivnog razvoja globalne trgovine, ali i rasta dinamike trgovine na lokalnim tržištima širom sveta. Ovaj alat pruža preduzećima sredstva za poboljšanje toka gotovine i pristup trenutnim sredstvima, prodajom potraživanja trećoj strani, odnosno kompaniji koja se u procesu faktoringa naziva faktor.

Faktoring je pogodno sredstvo za finansiranje likvidnosti za širok spektar sektora poslovanja i delatnosti, uključujući proizvodnju, distribuciju, trgovinu, transport i mnoge druge. Pogodan je za preduzeća svih veličina, od malih i srednjih do velikih korporacija. Ključni preduslov da bi preduzeće moglo da koristi ovaj instrument je da posluje sa bazom klijenata sa solidnom kreditnom sposobnošću i solventnošću. Ako je taj uslov ispunjen, preduzeće može, prodajom svojih potraživanja faktoru, da dođe do gotovine u roku kraćem od originalnog roka plaćanja, čime skraćuje svoj period obrta i poboljšava indikatore likvidnosti i tokova gotovine.

Prednosti koje omogućava faktoring

Omogućava fokusiranje na osnovni posao i povećanje profita

Jedan od primarnih razloga za rastuću potražnju za faktoringom je njegova sposobnost da poboljša novčani tok. Mnoga preduzeća, posebno mala i srednja, često se suočavaju sa izazovima gotovinskog toka zbog kašnjenja plaćanja kupaca.

Prodajom svojih potraživanja faktoru, preduzeća mogu da konvertuju svoje neizmirene fakture u neposrednu gotovinu, što im omogućava da ostvare dodatne rabate kod dobavljača kupovinom robe u avansu, otvaranje novog kupca i/ili proširenje saradnje sa postojećim kupcima.

Brz pristup novcu bez dodatnog zaduživanja
 

Na obradu i odobrenje bankarskih kredita često morate čekati i više meseci, što može prouzrokovati da nemate dovoljno novca da iskoristite sve poslovne prilike.

Faktoring nudi brži način za pristup sredstvima, često u roku od 24 sata, što ga čini posebno korisnim za preduzeća kojima je potreban brz kapital. Pri tome, ne iskazuje se posebno u Vašim poslovnim knjigama, jer prosto konvertujete potraživanja u gotovinu na računu, i stoga i ne ulazi u Vaš kreditni biro.

Ublažavanje kreditnog rizika

Još jedna značajna korist faktoringa je prenos kreditnog rizika na faktora. Kada preduzeća prodaju svoja potraživanja faktoru u faktoringu bez regresa, oni prenose i odgovornost za naplatu od kupaca.

Ovo može biti posebno vredno za preduzeća koja posluju u industrijama sa visokim kreditnim rizikom ili sa klijentima koji imaju istoriju kašnjenja u plaćanju ili su skloni neizvršenju obaveza. Finansiranje potraživanja omogućava preduzećima da se usredsrede na svoje poslovanje, a upravljanje „kreditom“ prepuste faktoru.

Fleksibilnost i skalabilnost
 

Faktoring nudi preduzećima fleksibilnost i skalabilnost u upravljanju njihovim potrebama za novčanim tokovima. Za razliku od tradicionalnih bankarskih zajmova ili kreditnih linija, faktoring ne zahteva od preduzeća da daju kolateral ili da se podvrgnu dugotrajnom procesu odobravanja.

Kako posao raste, čime se povećava i broj faktura, i iznos finansiranja dostupan preduzeću može se povećati. Ova fleksibilnost omogućava preduzećima da se prilagode promenljivim finansijskim potrebama, bez ograničenja na tradicionalne opcije finansiranja. To je posebno od značaja biznisima koji imaju izraženu sezonalnost

Faktoring je idealan za nove i start-up firme

Finansiranje potraživanja je dostupno i preduzećima sa ograničenom istorijom poslovanja, koja generalno imaju poteškoća da obezbede tradicionalne kredite.

Da bite dobili finansiranje preko faktoringa dovoljno je da imate bonitetnog kupca i odobrenu fakturu.

Faktoring i bezregresni faktoring - koja je razlika

Dominantan tip finansiranja potraživanja na našem tržištu je faktoring sa regresom gde se, u slučaju da faktor ne može da naplati potraživanje od kupca, aktivira tzv. regres, odnosno prodavac je u obavezi da preuzme neizmireno potraživanje i isplati sredstva faktoru. Bezregresni faktoring, sa druge strane, podrazumeva da prodavac nije u obavezi da ispuni ovu obavezu.

To se postiže kroz osiguranje naplate potraživanja, kreirano specijalno za faktore. Faktor sa osiguranom naplatom potraživanja prolazi kroz proces procene kreditne sposobnosti svojih klijenata i, kada se utvrdi da je ta sposobnost adekvatna, može računati na osiguranje naplate potraživanja. EuroSolutions je realizovao ovakav model osiguranja naplate potraživanja za Finspot, prvu digitalnu faktoring platformu u Srbiji, koji je zahvaljujući tome u mogućnosti da ponudi i bezregresni faktoring. Više o osiguranju naplate potraživanja, procesu i prednostima, pogledajte ovde ili se javite sa upitom za kreiranje rešenja za osiguranje naplate potraživanja baš za Vas.

Zašto osigurati potraživanja uz EuroSolutions?

Eurosolutions d.o.o. je partner sa organizacijom ICBA (International Credit Brokers Alliance), što nam omogućava direktan pristup globalnom tržištu osiguranja i glavnim osiguravačima u ovoj oblasti, kao što su:       

Ne obraćamo se lokalnim osiguravajućim kućama već koristimo isključivo direktne veze sa globalnim osiguravačima u oblasti kreditnog osiguranja i njihovim centralama.

Obezbeđujemo bolje uslove za naše klijente.  Ostvarujemo povoljnije premijske stope kao i procenat ispunjenosti zahtevnih kreditnih limita za kupce naših klijenata.