Jaz u osiguranju imovine i rizicima za preduzeća

Samo 25% gubitaka u vezi sa klimatskim katastrofama u EU je osigurano, ostavljajući preduzeća u riziku od značajnih finansijskih gubitaka. Nedostatak zaštite u osiguranju je još veći na Zapadnom Balkanu, gde je osigurano samo 15% gubitaka od klimatskih katastrofa.

Osiguranje imovine i klimatski rizici u EU i Srbiji

Osiguranje imovine je suštinski važna investicija za svaki posao, ali i u EU, i na Zapadnom Balkanu i u Srbiji mnoga preduzeća su nedovoljno osigurana ili neosigurana. Ovo je posebno zabrinjavajuće u svetlu sve veće učestalosti i ozbiljnosti klimatskih katastrofa. Prema Evropskoj centralnoj banci, jaz u osiguranju za klimatske katastrofe u EU je značajan, pošto je samo četvrtina gubitaka od klimatskih katastrofa osigurana, a u nekim zemljama je ta brojka i manja od 5%. To znači da značajan deo potencijalnih ekonomskih gubitaka izazvanih klimatskim katastrofama snose preduzeća i pojedinci, a ne osiguravajuća društva.
Statistički podaci Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) pokazuju jaz između osiguranih i neosiguranih poslovnih nekretnina u poslednjih 5 godina:

Evidentno je da je jaz u zaštiti osiguranja znatno širi na Zapadnom Balkanu nego u EU. Ovo je zbog brojnih faktora, uključujući relativno nizak nivo ekonomskog razvoja regiona, nedostatak navike osiguranja i svesti o rizicima koje predstavljaju klimatske katastrofe, i relativno visoke percipirane cene premija osiguranja u odnosu na finansijsku snagu preduzeća. Neosigurani gubici mogu imati značajan uticaj na finansijsku stabilnost i sposobnost poslovanja, budući da preduzeća koja nisu osigurana ili su nedovoljno osigurana možda neće moći da se oporave od katastrofe, što bi moglo dovesti do narušavanja ili trajnog prekida poslovanja.

Osiguranje kao element ukupnog smanjenja rizika

Pored ponovnog fokusiranja na razumevanje osiguranja i njegovog pomeranja sa perspektive troškova na perspektivu ulaganja, postoji niz koraka koje preduzeća mogu preduzeti kako bi smanjila izloženost rizicima po svoju imovinu. Oni uključuju:

 • Sprovođenje mera za smanjenje rizika. Ovo može uključivati instaliranje odbrambenih sredstava od poplava, oluje ili sistema za suzbijanje požara.
 • Ulaganje u planove za kontinuitet poslovanja. Ovo može uključivati plan za vođenje poslovanja u slučaju većeg poremećaja, kao što je nestanak struje ili prirodna katastrofa.

Dodatni uvidi

Dobra, čvrsta polisa osiguranja imovine za poslovanje treba da pokriva sledeće:

 • Sva imovina Vašeg preduzeća: Ovo uključuje Vašu zgradu, inventar, opremu i bilo koju drugu imovinu koja je neophodna za poslovanje.
 • Širok spektar rizika: Dobra polisa osiguranja imovine treba da pokrije širok spektar rizika, uključujući požar, poplavu, oluju, grad, vandalizam i krađu. Takođe je važno razmotriti sve specifične rizike sa kojima se preduzeće može suočiti, kao što su sajber napadi ili zemljotresi.
 • Adekvatna ograničenja pokrića: Ograničenja pokrića polise osiguranja imovine trebalo bi da budu dovoljna da pokriju troškove zamene ili popravke.
 • Razumna franšiza: Franšiza ili odbitak je iznos novca koji osiguranik sam plaća pre nego što osiguravajuća kompanija počne da plaća pokriveni gubitak. Važno je odabrati odbitni iznos koji preduzeće može priuštiti

Pored prethodno navedenog, postoji niz drugih faktora koje treba uzeti u obzir pri izboru polise osiguranja imovine za poslovanje, kao što su:

 • Finansijska snaga i reputacija osiguravajućeg društva: Trebalo bi da izaberete osiguravajuću kompaniju sa dobrim finansijskim i reputacionim rejtingom, što donosi dodatnu sigurnost da će osiguravajuće društvo biti u mogućnosti da isplati potraživanja.
 • Cena polise: Važno je uporediti ponude više osiguravajućih kompanija pre izbora polise. Međutim, takođe je važno da budete sigurni da ne žrtvujete pokrivenost zarad niže cene.

Ne manje važno je i da redovno pregledate svoju polisu osiguranja imovine kako biste bili sigurni da ona i dalje ispunjava Vaše potrebe. Vaše poslovanje se može promeniti tokom vremena, a polisa osiguranja treba da odražava te promene.

Nekoliko dodatnih saveta za odabir dobre polise osiguranja imovine za Vaše poslovanje uključuju:

 • Rad sa brokerom: Broker Vam može pomoći da uporedite ponude iz više osiguravajućih kompanija i da odaberete pravu polisu za Vaše potrebe.
 • Pročitajte sitna slova: Važno je da pročitate sve elemente polise pre nego što je potpišete. Ovo će Vam pomoći da razumete ograničenja pokrića, isključenja i druge važne detalje politike.
 • Postavljajte pitanja: Ako imate bilo kakva pitanja o svojoj polisi, obavezno pitajte svog agenta osiguranja ili brokera. Oni su tu da Vam pomognu da razumete polisu i da se uverite da dobijate pokriće koje Vam je potrebno.