privatno zdravstveno osiguranje cena

Koliko košta vaše vreme

U doba kada su zdravlje i blagostanje esencijalne vrednosti, pružanje sveobuhvatnog zdravstvenog osiguranja zaposlenima nije samo povlastica, već i nužnost za kompanije, a privatno zdravstveno osiguranje rastući je segment tržišta osiguranja u Srbiji.

Koliko košta privatno zdravstveno osiguranje

Broj ugovora o dobrovoljnom privatnom zdravstvenom osiguranju i osiguranika u prva tri kvartala 2023. godine značajno je porastao u odnosu na isti period u 2022. godini. Ovakav rast karakteriše se kao posledica niza faktora, uključujući povećanu svest o prednostima dobrovoljnom zdravstvenog osiguranja i širi spektar proizvoda koji su dostupni kod osiguravača.

Broj ugovora o dobrovoljnom privatnom zdravstvenom osiguranju i osiguranika u prva tri kvartala 2023. godine značajno je porastao u odnosu na isti period u 2022. godini. Ovakav rast karakteriše se kao posledica niza faktora, uključujući povećanu svest o prednostima dobrovoljnom zdravstvenog osiguranja i širi spektar proizvoda koji su dostupni kod osiguravača.
Podaci Narodne banke Srbije za 2023. i 2022. godinu daju sledeći uvid:

Vrsta osiguranjaUčešće u ukupnoj premiji (%)Rast premije (%) (Q2 2023. vs. Q2 2022.)Ukupna premija (RSD) u Q2 2023.
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje10,551,68.213.502.000

Napomena: Učešće u ukupnoj premiji izraženo je u procentima, kao i rast premije za Q2 2023. u odnosu na Q2 2022. Q2 predstavlja oznaku za drugo tromesečje u godini –period od 1. 1. do 30. 6.
Ukupna premija (RSD) u Q2 2023. predstavvlja iznos za period od 1. 1. do 30. 6.2023. godine

Učešće neživotnih osiguranja od 81,5% u ukupnoj premiji i dalje je dominantno, a premija neživotnih osiguranja beleži rast od 18,7%. Posmatrano prema vrstama osiguranja, struktura ukupne premije u drugom tromesečju 2023. godine donekle je izmenjena u odnosu na strukturu u istom periodu 2022. godine. Najveće učešće u ukupnoj premiji i dalje beleži osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila u ukupnoj premiji sa 28,7%, iza kojeg slede imovinska osiguranja sa 21,4% i životna osiguranja sa 18,5%. Međutim, u posmatranom periodu, a počev od Q1 2023. godine, dobrovoljno zdravstveno osiguranje sa 10,5% učešća u ukupnoj premiji beleži veće učešće od osiguranja motornih vozila – kasko (10,2%).

Privatno zdravstveno osiguranje

Sa porastom svesti o nužnosti dobrovoljnog privatnog zdravstvenog osiguranja, troškovi koje poslodavci obezbeđuju eksponencijalno rastu, što predstavlja značajan finansijski teret za vlasnike preduzeća.
Međutim, postoji mnoštvo strategija koje kompanijama mogu pomoći da upravljaju ovim rastućim troškovima, istovremeno osiguravajući da zaposleni dobiju kvalitetno pokriće za zdravstveno osiguranje, sa smanjenjem troškova po kompaniju, a bez kompromitovanja beneficija zaposlenih.

Strategijsko planiranje ugovaranja osiguranja

Kompanija treba da sprovede temeljnu analizu različitih opcija dobrovoljnog privatnog zdravstvenog osiguranja. Kontaktiranjem više osiguravajućih kuća za zdravstveno osiguranje i pregovaranjem, moguće je dobiti bolje cene ili čak dodatne beneficije. Odluka o izboru osiguravajućeg društva i odgovarajućeg pokrića treba biti pažljivo razmotrena, kako bi se uskladila sa potrebama zaposlenih i budžetom kompanije.

Učešće u troškovima za zdravstvene usluge

Kompanija može razmotriti ugovaranje polise osiguranja gde postoji određeni nivo učešća u troškovima lečenja. Preuzimanje dela troškova za zdravstvene usluge od strane kompanije ili zaposlenih, ili deljenje troškova, pre nego što osiguravajuće društvo počne da pokriva iste, znatno može smanjiti mesečne premije osiguranja.

Edukacija zaposlenih

Kompanije bi trebale da detaljno razmotre i budu upoznate sa polisom dobrovoljnog privatnog zdravstvenog osiguranje koju za svoje zaposlene ugovaraju. Razumeti obim pokrića, procedure za prijavu štete i druge aspekte ugovorene polise od presudnog je značaja kako bi zaposleni i kompanija mogli da je iskoriste na najadekvatniji mogući način.

Prevencija uz zdrav način života

Investiranje u zdravlje i prevenciju kod zaposlenih može pomoći u smanjenju potrebe za čestim medicinskim intervencijama i samim tim smanjenju troškova osiguranja. Podizanjem svesti kod zaposlenih kroz promociju zdravog načina života, informisanjem o pokrićima osiguranja, informisanjem o učešću ili deljenju troškova sa kompanijom i kako da iskoriste preventivne usluge, smanjuje se potreba za skupim medicinskim tretmanima.

Telemedicina

Telemedicina sve je dostupnija i na području Srbije. Predstavlja upotrebu elektronskih komunikacionih tehnologija u obezbeđivanju i pružanju zdravstvene zaštite i pogodno je koristiti je za savetovanje i dijagnostiku u slučajevima koji nemaju stepen hitnosti. Ovo može smanjiti troškove poseta lekaru i transporta do bolnica.

Godišnji pregled polisa i njihovo prilagođavanje

Troškovi zdravstvene nege i ponuda osiguravajućih društava se neprestano menjaju. Kao ugovarači osiguranja, kompanije u cilju održanja pristupačnih premija i konkurentnih uslova osiguranja, na godišnjem nivo bi trebale kontrolisati svoje polise i prilagoditi ih promenama na tržištu i potrebama svojih zaposlenih.

Premija dobrovoljnog privatnog zdravstvenog osiguranja beleži značajan rast, reflektirajući sveprisutnu svest o važnosti zdravlja, posebno nakon pandemije. Odluka da ulažemo u svoje zdravlje postaje sve važnija, kako za pojedince tako i za kompanije. Dobrovoljno privatno zdravstveno osiguranje pruža ne samo mir i zaštitu zaposlenima, već i dodatnu korist za organizacije koje ga nude, poboljšavajući ukupnu dobrobit i produktivnost zaposlenih.