Glavne vrste osiguranja od odgovornosti

Šta je osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti štiti kompanije od troškova na ime odštetnih zahteva usled štete koju su pretrpeli zaposleni, klijenti, kupci, građani…

Osiguranje od odgovornosti obično pokriva troškove naknade trećem licu za:

 • telesne povrede
 • gubitak ili oštećenje imovine
 • finansijske gubitke
Osiguranje opšte odgovornosti iz delatnosti

Pokriva troškove za štete pričinjene trećim licima koje se dešavaju u vezi sa Vašim poslovnim aktivnostima. Uobičajno se pokrivaju materijalne štete nastale na imovini trećih lica ili nematerijalne štete koje nastaju kao posledica telesnog oštećenja.

Osiguranje odgovornosti poslodavaca

Pokriva troškove obeštećenja zaposlenih od štete koju pretrpe u toku rada. Može pokriti i štetu pričinjenu imovini zaposlenog.

Osiguranje odgovornosti od proizvoda sa manom

Pokriva troškove nadoknade štete licima koja su povređena ili je došlo do oštećenja njihove imovine neispravnim proizvodom koji Vaše preduzeće dizajnira, proizvodi ili isporučuje.

Osiguranje profesionalne odgovornosti

Pokriva troškove nadoknade klijentima za gubitak ili štetu nastalu kao rezultat propusta ili greške prilikom pružanja profesionalne usluge ili saveta od strane Vaše kompanije i/ili zaposlenog pojedinca. Za razliku od opšte odgovornosti, najčešći rezultat ovog propusta je finansijska šteta.

Osiguranje odgovornosti direktora i članova uprave (D&O osiguranje)

Pokriva troškove odštetnih zahteva pokrenutih protiv direktora i/ili drugih članova uprave u Vašem preduzeću zbog grešaka ili propusta prilikom obavljanja radnih dužnosti. Osiguranici mogu biti kako sama kompanija tako i direktori i članovi uprave kao fizička lica.

Osiguranje od opšte odgovornosti iz delatnosti

Osiguranje od opšte odgovornosti pokriva troškove potraživanja građana za incidente koji se dešavaju u vezi sa Vašim poslovnim aktivnostima.

Osiguranje od opšte odgovornosti pokriva troškove naknade za:

 • telesne povrede
 • gubitak ili oštećenje imovine
 • smrt

Uslovi se mogu razlikovati od osiguravača do osiguravača, ali većina polisa opšte odgovornosti pokriva Vas za:

 • incidente koji se dešavaju u Vašim poslovnim prostorijama
 • incidente koji se dešavaju van lokacija Vaše kompanije, na događajima ili prilikom aktivnosti u organizaciji Vaše kompanije.

Da li mi je ova vrsta pokrića neophodna?

Trebalo bi da razmislite o osiguranju od opšte odgovornosti ukoliko:

 • posedujete poslovne prostore koje posećuju građani, kupci ili drugi klijenti
 • Vaše preduzeće organizuje događaje Van sedišta i drugih lokacija kompanije ili aktivnosti kojima prisustvuju pripadnici javnosti
 • su Vaši zaposleni, usled obavljanja poslovnih delatnosti, prisutni na lokacijama gde postoji imovina trećih lica, a naročito u slučajevima kada Vaša delatnost ima povećani rizik od pričinjavanja štete trećim licima (građevinska, montažna, održavanje…)

Osiguranje pokriva budući neizvestan događaj te se, bez obzira na Vašu delatnost, lako možete zaštiti čak i od neosnovanih zahteva, jer osiguranja o odgovornosti pružaju i pravnu zaštitu te mogu pokriti i sudske troškove.
Premija osiguranja direktno zavisi od Vaše delatnosti. Ukoliko se bavite relativno nerizičnom delatnošću i smatrate da nemate preku potrebu za ovim osiguranjem, verovatno će sličnog mišljenja biti i osiguravajuća kuća, te premija kojom bi se zaštitilo Vaše preduzeće može biti simbolična.

Osiguranje od odgovornosti poslodavca

Osiguranje od opšte odgovornosti pokriva sva lica, osim zaposlenih sa kojima komunicirate ili dolazite u dodir u okviru svog poslovanja, kao što su:

 • ljudi koji posećuju Vaše preduzeće
 • kupci
 • klijenti
 • ljudi koji učestvuju u događajima i/ili aktivnostima koje ste organizovali
 • ljudi koji gledaju događaje i/ili aktivnosti koje ste organizovali

Osiguranje od opšte odgovornosti ne pokriva zaposlene, privremeno zaposlene ili ljude na radnim mestima – za ovo Vam je potrebno osiguranje od odgovornosti poslodavca. Uobičajno se ugovara kao proširenje osiguranja opšte odgovornosti iz delatnosti. Zaposleni su lica sa kojima je Vaša firma u svakodnevnom kontaktu. Ovde je najveća izloženost riziku kada su telesne povrede u pitanju. Osiguranje zaposlenih od nezgode i isplata iz osiguranja po osnovu povrede ili, u drastičnim slučajevima i smrti zaposlenog, ne sprečava eventualnu tužbu i sudske troškove koji iz iste mogu proisteći.

Potreban Vam je savet u vezi sa rizicima kojima ste izloženi?

Ukoliko niste sigurni u rizike kojima ste izloženi kao i koje bi vrste odgovornosti trebalo da ugovorite, stručni tim profesionalaca društva za posredovanje u osiguranju Eurosolutions d.o.o. je spreman da Vam svojim dugogodišnjim iskustvom pomogne u razvoju plana pokrića, koji će zadovoljiti sve Vaše specifične potrebe. Tu smo za Vas! Konsultujte naše specijaliste oko ugovaranja idealnog programa za Vas.