Osiguranje potrazivanja EuroSolutions

Osiguranje potraživanja za manje neizvesnosti

Osiguranje potraživanja, odnosno osiguranje naplate potraživanja dobija sve više na značaju kako globalni izazovi, započeti još 2020. sa COVID pandemijom i nastavljeni do danas u formi „permacrisis“ , poslovanje na lokalnom i međunarodnom tržištu čine sve zahtevnijim. Period u kom se nalazimo obeležavaju pre svega globalno visoke stope inflacije, nestabilne cene energenata, rast troškova radne snage, smanjena tražnja i niz drugih faktora koji itekako utiču na opšti poslovni ambijent.

Jedna od posledica uticaja navedenih faktora je konstantni rast i sve izraženija pojava kašnjenja u plaćanju obaveza, odnosno otežana naplata potraživanja. Nedovoljni prihodi i prilivi uzrokovani rastom cena i padom tražnje usled pada kupovne moći, redukcije karakteristične za krizne periode uz porast troškova, generišu dodatna dugovanja i nemogućnost nijihovog izmirenja. To se, sa strane prodavca, identifikuje kao potraživanje bez izgleda za naplatu, što u većoj koncentraciji lako može da se transformiše u lančanu nelikvidnost.

Jedno od rešenja za sve izraženije kašnjenje sa izmirenjem dugovanja, odnosno naplatom potraživanja, je povećanje prihoda i priliva kroz modifikovanje poslovnog modela i nalaženje adekvantih, likvidnih, partnera. Međutim, to je proces čije trajanje može prevazići rezerve obrtnog kapitala kompanije. Kao drugo adekvanto rešenje javlja se ugovaranje osiguranja naplate potraživanja.

Osiguranje naplate potraživanja (trade credit insurance) obezbeđuje pokriće za potraživanja od neočekivanih komercijalnih rizika, kao što su stečaj ili nesolventnost kupca, ili političkih rizika kao što su promene propisa o uvozu i izvozu, koji uzrokuju neplaćanje ili kašnjenje plaćanja od strane kupaca. Osiguranje potraživanja omogućava osiguraniku da obezbedi svoj novčani tok i to bez posezanja za tradicionalnim rešenjima kao što je kredit za likvidnost, čije odobravanje i aktiviranje može biti kompleksno i dugotrajno i gotovo uvek dolazi uz visoku cenu.

Šta pokriva osiguranje potraživanja

Osiguranje naplate potraživanja pruža pokriće preduzećima za slučaj da njihovi kupci, koji duguju novac za proizvode ili usluge, ne izmire svoje dugovanje ili ne plate dugovanja u rokovima definisanim uslovima plaćanja. Osiguranje naplate potraživanja načelno pokriva dve grupe rizika:

  • Komercijalni rizici - gde klijenti ugovarača polise nisu u mogućnosti da plate neizmirene fakture, zbog finansijskih poteškoća, odnosno nesolventnosti ili stečaja;
  • Politički rizici - neplaćanje kao rezultat događaja van kontrole ugovarača polise ili njegovog klijenta. Polise mogu sadržati pokriće za štete nastale kao posledica: političkih događaja (ratovi, revolucije); katastrofa (zemljotresi, uragani); ekonomskih poteškoća države kupca (nedostatak valute, odnosno nemogućnost transfera novca koji se duguje iz jedne države u drugu), embarga, konfiskacija dobara od strane države i sl.

Proces ugovaranja osiguranja naplate potraživanja

Kao deo polise, osiguravač naplate potraživanja će pregledati i analizirati poslovanje klijenata, odnosno kupaca ugovarača polise, dodeljujući svakom od njih kreditni limit na iznos kojim će osiguravač zaštititi osiguranika, za slučaj da taj kupac ne izvrši plaćanje za robu ili usluge.

Analiza kupaca osiguranika je ključni element procesa i zahteva visok nivo ekspertize osiguravajuće kuće ili brokera, a sprovodi se uz korišćenje i ukrštanje podataka iz različitih izvora:

  • Zvaničnih finansijskih izveštaja
  • Informacija dostavljenih od drugih osiguranika, koji vrše prodaju istom kupcu
  • Javnih evidencija
  • Posetom klijentu (osiguraniku) i direktnim uvidom u poslovanje

Činjenica da osiguravajuća kuća sprovodi analizu, odnosno „due dilligence“ kupaca ugovarača osiguranja, osim što omogućuje uspostavljanje osiguranja potraživanja, donosi i dodatu vrednost klijentu u smislu da mu omogućava uvid u poslovanje potencijalnih i/ili faktičkih klijenata na drugim tržištima, o kome sam nema adekvatna saznanja.

Budući da Eurosolutions omogućava osiguranje naplate potraživanja kroz ICBA (International Credit Brokers Aliance), to sa sobom donosi i slobodan pristup širokoj informacionoj mreži na globalnom nivou, koja pored informacija o kupcima sa ino tržišta istovremeno deluje i kao efikasan mehanizam ranog upozoravanja na nepovoljne ekonomske prilike ili nepovoljno poslovanje kupaca na tim tržištima. Pri tom, odnos između osiguravača i ugovarača polise ne ostaje statičan, budući da osiguravač podržava osiguranika sprovođenjem analiza i informisanjem i prilikom zaključivanja novih ugovora sa novim kupcima na domaćem ili inostranom tržištu, donoseći time dodatni kvalitet u dugoročni proces saradnje.

Tokom trajanja polise, osiguravač naplate potraživanja će obavestiti nosioca polise o svim promenama koje bi mogle uticati na finansijsko zdravlje njihovih kupaca i njihovu sposobnost da izvrše plaćanja za isporučenu robu ili usluge, a zatim i uspostaviti sa osiguranikom plan za ublažavanje rizika.

Uslovi pokrića mogu da se menjaju tokom trajanja polise, kako bi odražavali finansijsku snagu bilo kog klijenta, i odgovornost osiguravača je da proaktivno prati kupce svojih osiguranika, kako bi obezbedio kontinuiran uvid u njihovu kreditnu sposobnost.

Ugovarač osiguranja može zahtevati dodatni limit za trgovinu sa bilo kojim svojim kupcem. Osiguravajuća kuća će tada proceniti rizik povećanja limita i odobriti ili odbiti zahtev za dodatnim kreditnim limitom, uz jasno i blagovremeno objašnjenje. Osiguranici takođe mogu zahtevati kreditni limit za novog klijenta u okviru postojeće polise.

Imajući u vidu sve navedene aspekte, jasno je da osiguranje potraživanja predstavlja bitan element podrške poslovanju. Omogućava preduzećima da kroz sigurnu naplatu obezbede održivost poslovanja, rast, povećanje prodaje i konkurentnost na postojećim i novim tržištima.

EuroSolutions je korespodent za Srbiju organizacije ICBA (International Credit Brokers Alliance), što nam omogućava direktan pristup globalnom tržištu osiguranja i glavnim osiguravačima u ovoj oblasti, kao što su:       

Koristeći direktne veze sa pomenutim osiguravačima, možemo uputiti Vaš zahtev (aplikaciona forma i ovlašćenje) i za Vas obezbediti bolje uslove, izražene kroz povoljnije premijske stope i procenat ispunjenosti zahtevnih kreditnih limita za Vaše kupce i na taj način podržati Vašu likvidnost i tokove gotovine.

Prema Collins Dictionary, reč godine 2022 je “permacrisis”.